AFP – Privat

AFP (avtalefestet pensjon) i privat sektor er en livsvarig pensjonsordning. AFP kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

Publisert: 26. September 2017 - sist oppdatert: 21. January 2022
Visninger: 0