Færre låner over pipa

Kredittilsynets boliglånsundersøkelse for
2007 viser nedgang i lån med høy belåningsgrad

Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet

Av: Finansportalen

Torsdag 28. februar 2008

Årets boliglånsundersøkelse fra Kredittilsynet viser at andelen lån til yngre låntakeres kjøp av bolig som innebar fullfinansiering, har gått ned fra 37 prosent høsten 2006 til 28 prosent høsten 2007.

Dette kan være det første tegnet til økt forsiktighet fra bankenes side, sier direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo.

Større forsiktighet vil være til fordel for kundene, bankene selv og samfunnet for øvrig, legger han til.

Han understreker at det fortsatt er for mange lån med for høy risiko.

Mange over pipa

Andelen boliglån hvor lånene utgjorde over 80 prosent av verdigrunnlaget i boligen  var på 40,1 prosent i 2007. Dette er en reduksjon fra året før på 1,6 prosentpoeng.

Andelen boliglån med belåningsgrad over 100 prosent av boligens verdi utgjorde 13,8 prosent. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse i 2006.

Hos cirka 45 prosent av lånene utover verdigrunnlaget var summen av hoved- og eventuell tilleggssikkerhet lavere enn lånebeløpet. Dette var en viss forverring fra undersøkelsen i 2006.

For lån som gikk til kjøp av bolig/nybygg, var andelen med høyere enn 80 prosent belåningsgrad 64 prosent. 27 prosent innebar mer enn fullfinansiering.

For lån som gikk til lånekunder under 35 år til kjøp av bolig, var 76 prosent lån som innebar en belåningsgrad over 80 prosent, en marginal nedgang fra året før. For denne gruppen var det derimot en markert reduksjon i lån utover verdigrunnlaget, fra 37 til 28 prosent av porteføljen.

Lav interesse for fastrente

Omfanget av lån med fast rente var igjen svært lavt i perioden lånene ble tatt opp. I overkant av 1 prosent av de aktuelle lånene var fastrentelån.

Den gjennomsnittlige løpetiden på boliglån har økt, delvis som følge av økt omfang av avdragsfrie lån.

Boligprisene var i januar 2008 kun 0,3 prosent høyere enn ett år tidligere. Husholdningenes gjeldsbelastning var på et historisk høyt nivå.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 28. February 2008
Visninger: 1130