Ikke krav om varslingstid for bedre priser

Lovens krav om varslingstid gjelder bare hvis bankene vil gi dårligere priser til sine nåværende kunder – bedre betingelser kan bankene etter loven gi deg med én gang.

Portfolio indicator

Fotograf: T. Al Nakib/sxc.hu

Renteendringer i din disfavør må varsles i forkant, men bedre betingelser kan bankene iverksette med én gang.

Av: Finansportalen

Torsdag 15. desember 2011

For eksisterende kundeforhold hindrer Finansavtaleloven at banken kan gjøre endringer i din disfavør for boliglån eller innskudd uten å varsle deg på forhånd. Det vil si at banken ved økt lånerente må varsle deg minimum 6 uker før endringen trer i kraft (Finansavtalelovens § 50 3. ledd). Ved redusert innskuddsrente er varslingsfristen satt til 2 måneder (Finansavtalelovens § 18). Men det er ingenting som forhindrer at bankene kan la endringer som går i din favør, som redusert lånerente eller økt innskuddsrente, få umiddelbar effekt.

Bedre betingelser kan bankene gi deg med en gang

Men selv om bankene kan iverksette endringer i din favør med en gang, ser man ofte at bankene allikevel benytter varslingsfristen overfor eksisterende kunder. Overfor nye kunder vil imidlertid prisendringer ofte tre i kraft kort tid etter bankenes rentebeslutning.

Denne “forskjellsbehandlingen” av nye og eksisterende kunder gjøres av mange – men slett ikke alle banker. Enkelte velger å tilby like priser til alle, noe som betyr at nye kunder betaler “gammel” pris helt fram til datoen da nye rentebetingelser trer i kraft for alle kunder – altså noen uker etter at renteendringsvarselet fra banken er sendt.

Finansportalen kjenner også til at enkelte banker sender ut varslingsbrev om mulige renteendringer noen uker i forkant av sentralbankens rentemøter, slik at endringer i rentebetingelsene kan iverksettes samtidig for alle kunder umiddelbart etter rentemøtene. Alt dette betyr – for mange bankers vedkommende, men slett ikke alle – at:

  • Ved mindre renteøkninger kan rentene i en seks-ukers periode være høyere for nye lånekunder enn for eksisterende kunder i samme bank.
  • Ved mindre rentenedsettelser kan rentene i en kortere periode være lavere for nye lånekunder enn for eksisterende kunder i samme bank Det er ingen 6-ukers varslingsplikt ved rentereduksjoner på utlån. Bankene bruker likevel ofte litt tid til å gjennomføre en rentenedsettelse – blant annet er det lovfestet at de skal lage nye nedbetalingsplaner som skal vedlegges varslet.
  • Ved rentenedsettelser kan rentene i en to-ukers periode være lavere for nye innskuddskunder enn for eksisterende kunder i samme bank.
  • Ved renteoppgang kan rentene på innskuddskonti settes opp umiddelbart – § 18 gjelder nemlig bare ved renteendringer til skade for kontohaver.

Følg med på om du har konkurransedyktige betingelser i Finansportalens bankbarometer og bytt bank hvis du kan oppnå bedre betingelser i annen bank

Ettersom Finansportalen skal bistå brukerne ved å presentere alternative tilbydere i finansmarkedet, er det naturlig at vi presenterer priser som gjelder ved flytting av tjenester. Vi har derfor bestemt at rentebetingelsene som skal legges inn hos oss skal være de som er trådt i kraft overfor nye kunder.

Ved å følge med på Finansportalen vil du enkelt og raskt se om du har konkurransedyktige gode betingelser på lån og innskudd. Ser du at du kan oppnå bedre betingelser i en annen bank bør du vurdere å bytte bank.

Kategori:
Publisert: 14. December 2011 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 9048