Dette dekker en villaforsikring

Er villaforsikring en nødvendig forsikring for alle eller kan du klare deg uten?

bildehus

Villaforsikring er det vanligste navnet på forsikringen av hus og vertikaldelt rekkehus.

En villaforsikring passer dem som har eget hus eller vertikaldelt rekkehus. Med villaforsikring med innbo forstås en forsikring som omfatter både skade på huset/bygningen og skade på innbo og løsøre (innboforsikring). Den har også dekning for ansvar og rettshjelpforsikring. Det er viktig å velge rett forsikring av selveierseksjoner.

Noen skader på hus/bygning er unntatt fra en standardforsikring. Det gjelder skader på grunn av sopp og råte samt innsektangrep. Her må det tegnes tilleggsforsikring.

Husforsikringen vil vanligvis være basert på fullverdiforsikring. Det betyr at forsikringsselskapet har ansvar for at huset til enhver tid er forsikret for hva det koster å bygge opp tilsvarende hus/bygning.

Når det gjelder innboforsikringselementet i en samlet hus-/innboforsikring, er det forsikringstakeren selv som må påse at forsikringssummen er høy nok til å dekke behovet for sikkerhet. Forsikring av hus og innbo kan også tegnes hver for seg i ulike selskaper. Det vil da være to egenandeler ved skade dersom skaden omfatter både hus og innbo i ulike selskaper.

Hva dekkes?

Dekningen varierer fra selskap til selskap, derfor er det lurt å sjekke nøye. Vanligvis dekkes:

 • Villaforsikring med innboforsikring vil dekke innbo og løsøre som i en vanlig innboforsikring. Det gjelder også ansvar samt rettshjelpforsikring (juridisk bistand) i forbindelse med tvister du kommer i som privatperson eller som huseier.
 • Bygningskasko (fullverdi/heldekning) ved plutselig og uforutsett skade på huset, f.eks. brann.
 • I tillegg til skade på selve huset dekker forsikringen innenfor visse beløpsgrenser også skader på hage, gjerder og svømmebasseng.
 • Naturskader og vannlednings- og innbruddsskader.
 • Garasje, påbygg, lysthus og liknende når disse er med i forsikringsavtalen.
 • Oppholdsutgifter når huset ikke kan brukes etter skade, dekkes under innboforsikringen.

Hva dekkes ikke?

Som følge av at selskapenes dekningspraksis er ulik, vil det også være variasjoner i hva som ikke dekkes. Det er vanlig at følgende ikke inngår i villaforsikring med innbodekning og dermed krever tilleggsdekninger:

 • Spesielt verdifulle gjenstander som smykker og kunstverk.
 • Utstyr som ofte bringes ut av hjemmet, bl.a. kostbart foto- og videoutstyr, bærbar PC eller golfutstyr.
 • Skader fra utett tak og skader i våtrom som ikke er vanntette.
 • Skader som følge av setninger, dårlig fundamentering, material- og konstruksjonsfeil.
 • Skader på hage, svømmebasseng etc. ut over beløpsgrensene som er fastsatt i villaforsikringsavtalen.
 • Sopp, råte og innsektskader. Dette krever oftest spesialforsikring som et tillegg til ordinær villaforsikring, men noen har dette med i husforsikringen.

Pris

Prisene på villaforsikring varierer en del fra selskap til selskap. Det du må betale for en slik forsikring er avhengig av:

 • Hvor i landet du bor.
 • Om huset er bygd i tre eller mur.
 • Hvor gammel du er.
 • Om du har andre forsikringer i selskapet.
 • Om du har installert alarm og annet anbefalt sikkerhetsutstyr.
 • Valg av egenandel.
 • Hvilken type forsikring og dekninger som velges
 • Størrelse på boligen
 • Standard

Prisene vil også kunne variere mye fra år til år. Dette medfører at det er lurt å sjekke prisene med jevne mellomrom.

Selskapene tilbyr totalkunderabatter, det vil si at du får prisavslag ved å samle forsikringene i ett selskap. Enkelte selskaper gir det dessuten rabatt til medlemmer av en del organisasjoner.

Naturskader

Den norske naturskadeforsikringen er lovpålagt. Har du forsikret hus og innbo, har du også naturskadedekning. Ordningen har lik premiesats for alle. Det eksisterer en treårs foreldelsesfrist for naturskader.

Som naturskader regnes:

 • Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm).
 • Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø, med mer.
 • Flom, dvs. bekker, elver, vann som går over sine bredder.
 • Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind.
 •  Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen.
 • Vulkanutbrudd/utflyting av vulkansk materiale.

I tillegg til naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kan andre forsikringer komme til anvendelse for dekning av f.eks. av redningsutgifter, avbruddstap, bil- og båtskader.

Forsikring av selveierseksjoner

Det er viktig å velge rett forsikringsform for bolighus. Hvis ikke kan det oppstå problemer i forbindelse med erstatningsoppgjør og risiko for lavere erstatning og andre ulemper.

Hovedregelen er at villaforsikring bør velges for enebolig og del av vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus.

For horisontaldelt tomannsbolig, hus med tre eller flere leiligheter, boligblokk eller terrassehus, bør det velges én felles huseierforsikring. Da er det f.eks. bare én egenandel som må betales hvis det skjer skade på taket som rammer alle. Man er heller ikke underforsikret om én eier har latt være å betale premien. Forsikringstaker vil da være sameiet, som fordeler forsikringspremien på eierne av leilighetene i bygningen.

Tilleggsdekninger

De forskjellige selskapene tilbyr en variert meny av tilleggsdekninger. Slike forsikringer gir erstatning for skade og uhell som kan inntreffe, men som ikke er dekket i den vanlige villaforsikringen. Det er lurt å sjekke nøye hva som dekkes og vurdere behovet for tilleggsdekninger.

Tilleggsdekninger kan f.eks. gjelde:

 • Ulike typer vannskader fra tak, balkonger og terrasser.
 • Skader ved material- og konstruksjonsfeil.
 • Skader som følge av dårlig fundamentering og setninger.

Noen av selskapene tilbyr også ekstra forsikring som gir dekning for bygningsmessige tilpasninger som følge av at noen i familien blir rullestolbruker.

Skader på grunn av sopp,- råte- og innsektangrep må vanligvis dekkes inn gjennom egen sopp- og råteforsikring. Det gjelder ofte også punktering av isolerglass.

Sopp- og råteforsikring

Skader på huset som følge av sopp, råte og bakterie-/innsektangrep omfattes vanligvis ikke av naturskadedekningen i den ordinære villaforsikringen. Noen selskaper og kollektive ordninger tilbyr imidlertid dette som en del av husforsikringen.

Det er derfor lurt å undersøke om sopp- og råteskader er dekket inn eller om det krever en tilleggsforsikring såfremt du ønsker å være sikret også mot denne type skader på huset.

Spesielt på nyere hus bør du vurdere utvidet dekning. Sopp- og råteskader kan fort bli en kostbar affære. Forsikringen dekker reparasjonsutgifter i tilknytning til slike skader.

Fritidsbolig

En fritidsbolig- eller hytteforsikring gir i hovedsak samme dekning som villa- og innboforsikring. Det gjelder i korthet:

 • Skader ved brann, vannskader og lignende
 • Innbrudd
 • Naturskade
 • Rettshjelp

Er hytta fullverdiforsikret, vil du få utbetalt kostnadene ved å sette opp hytta igjen med samme standard som før skaden. Skader på innboet blir også dekket, men dette begrenser seg til beløpet du fastsatte ved inngåelse av forsikringsavtalen.

Når det gjelder verdianslaget for hytteinnbo, er det viktig å vurdere om det blant innboet er gjenstander som bør forsikres spesielt på grunn av sin verdi. Husk at fritidsboligen vil stå ubebodd store deler av året.

Også på hytteforsikringen kan du få rabatt hvis det installeres ulike typer sikkerhetsutstyr som reduserer faren for vannskader og innbrudd, f.eks. innbruddsalarm.

Publisert: 30. October 2010 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 20075