Krav til bankenes salg av spareprodukter

Fra 1. mars får forbrukere nye rettigheter før de kjøper “garanterte spareprodukter”

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo

Tirsdag 12. februar 2008

Av: Elisabeth Realfsen

Daglig leder Finansportalen.no

Den nye forskriften om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter er fastsatt av Kredittilsynet i dag, og trer i kraft 1. mars.

Som ved aksjesalg

Den viktigste endringen den nye forskriften innebærer, er at den sidestiller bankers salg av sammensatte produkter med finansinstitusjoners salg av verdipapirer.

Dermed stilles det nye krav til hva bankene skal ha av systemer for å vurdere sine kunder, og hvilken informasjon forbrukeren skal få før hun eller han kjøper et sammensatt spareprodukt. Disse produktene selges under mange navn, blant annet bankinnskudd med aksjeavkastning, “garanterte spareprodukter” og “strukturerte spareprodukter”.

En rekke av bestemmelsene om investorbeskyttelse i verdipapirregelverket vil altså fra nå av også gjelde for banker når de selger og gir råd om innskuddsbaserte sammensatte produkter.

Her er de viktigste endringene:

1 Kundene skal klassifiseres

Finansinstitusjonene skal ha retningslinjer/rutiner for kategorisering av kunder avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som enten ikke-profesjonelle, profesjonelle eller kvalifiserte motparter i forhold til produkter, tjenester og transaksjoner. Graden av investorbeskyttelse vil avhenge av kundeklassifiseringen.  Profesjonelle kunder regnes på enkelte områder å besitte tilstrekkelig kunnskap og erfaring til selv å vurdere hvilken informasjon som er nødvendig for å treffe en investeringsbeslutning, og dermed være i stand til å ivareta egne interesser.

Kredittilsynet presiserer at standardklassifiseringen vil være ikke-profesjonell, inntil finansinstitusjonene eventuelt har foretatt en omklassifisering av kunden.

2 Kundens egnethet skal testes

Finansinstitusjoner som tilbyr sammensatte produkter får en plikt til å foreta en egnethetstest av kunden hvis hun eller han skal tilbys rådgivning. Det skal innhentes nødvendige opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring med sammensatte produkter, samt kundens finansielle situasjon. Institusjonen skal påse at produktet er:

  • i samsvar med kundens investeringsmål
  • slik at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen
  • slik at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen

Kredittilsynet forutsetter at foretakene skriftlig må kunne dokumentere at slike undersøkelser er foretatt. Dersom foretaket ikke får opplysningene som er påkrevd, eller opplysningene er mangelfulle, kan rådgivning ikke ytes.

3. Bedre informasjon i tegningsinnbydelsen

Kredittilsynet har også spesifisert hva som menes med ”åpningssiden av produktets informasjonsmateriell og tegningsinnbydelse”. Kredittilsynet har derfor fastsatt at: ”Opplysninger om pris og totale kostnader skal tydelig fremkomme på første tekstside av produktets informasjonsmateriell og tegningsinnbydelse. Tegningskostnader oppgis eksplisitt.

Kredittilsynet har også valgt å spesifisere at det skal oppgis et konfidensintervall for produktets avkastning per år, hvor produktets avkastning med 70 prosent sikkerhet vil befinne seg i. Intervallet skal angis både uten tegningskostnader og med tilbyders høyeste anslag for tegningskostnader.

Kategori:
Publisert: 12. February 2008 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 2098