Nye regler for betalingstjenester og innskudd

Fra denne helgen gjelder nye regler for bankinnskudd og betalingstjenester.

 Fredag 30. oktober 2009

Av: Finansportalen

Første november trer den privatrettslige delen av EUs nye betalingstjenestedirektiv (Direktiv 2007/64/EF) i kraft i Norge. De nye reglene er innarbeidet i den norske finansavtaleloven. Hensikten med direktivet er å harmonisere reglene for betalingstjenester i EU- og EØS- landene, slik at betalinger på tvers av landegrensene kan bli enklere og mer effektive. De nye reglene vil gjelder både for bankkunder og kunder i andre finansinstitusjoner som tilbyr betalingstjenester.

 Her er endringene som flest vil merke:

  • Du skal varsles to måneder før innskuddsrenter blir satt ned

 I en ny § 18 i finansavtaleloven, som regulerer endringer i avtalen om innskuddkonti og betalingstjenester, fastslås det at en endring av vilkårene til skade for kunden tidligst kan settes i verk to måneder etter at institusjonen har sendt varsel til kunden om endringen. I dag er den tilsvarende varslingstiden på to uker. Dette betyr at en rentereduksjon på en kundes innskuddskonto fra nå av vil måtte varsles to måneder før den trer i kraft. Hensynet bak denne regelen er at kunden skal få lengre tid til å vurdere om han eller hun på bakgrunn av endringene ønsker å si opp avtalen til fordel for en bank eller annen institusjon som kan tilby bedre vilkår.

 Endringer som er fordelaktige for kunden vil etter helgen kunne gjennomføres – som i dag – uten noe forhåndsvarsel.

  •  Høyere egenandeler ved andres misbruk av ditt betalingskort

 Hittil har kunden måttet betale en egenandel på 800 kroner i tilfeller hvor andre urettmessig har brukt kundens betalingskort og benyttet tilhørende PIN-kode. Dersom kunden selv ved grov uaktsomhet har gjort misbruket av betalingskortet mulig, har kunden etter de gamle reglene blitt holdt ansvarlig for inntil 8.000 kroner. De nye reglene innebærer at du som kunde vil bli holdt ansvarlig for et høyere beløp dersom andre misbruker ditt betalingskort.

Med de nye reglene vil både kunden og finansinstitusjonen bli pålagt spesifikke plikter ved bruk av betalingsinstrumenter. Kundens plikter består i å bruke betalingsinstrumentet i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk, og herunder ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordninger knyttet til betalingsinstrumentet. Dette betyr blant annet at kunden ikke må oppbevare PIN-koden på samme sted som betalingskortet, og helst memorere den utenat. Disse pliktene fastslås nå i finansavtaleloven §§ 35 og 34.

I tillegg økes kundens egenandel ved andres misbruk av betalingskort der PIN-kode er brukt fra 800 kroner til 1200 kroner. Dersom misbruket er gjort mulig ved at kunden har opptrådt grovt uaktsom, økes beløpet kunden er ansvarlig for fra 8000 kroner til 12.000 kroner.

I tilfeller der kunden forsettlig har unnlatt å oppfylle de pliktene som er omtalt over, eller i tilfeller der kunden har opptrådt svikaktig, vil kunden bli holdt ansvarlig for hele tapet. Dette gjaldt også etter de gamle reglene. 

  • Du holdes ansvarlig med de samme egenandelene også hvis andre misbruker din nettbank

En nyhet som kommer inn med de nye reglene er at ansvarsbeløpet kunden må betale også gjelder for andres misbruk av nettbank. Det er viktig å presisere at disse reglene kun gjelder andres misbruk på kundens nettbank. Dersom kunden selv taster feil kontonummer i nettbanken, vil institusjonen bare kunne bli holdt erstatningsansvarlig hvis manglende sikkerhet i nettbanken har medført at betalingsoppdraget ble feil.

  •   Du kan få tilbake gebyrer du har forhåndsbetalt

 Reglene om avvikling av rammeavtalen vil nå bli regulert i finansavtaleloven § 19. Etter de nye reglene vil institusjonen bare kunne kreve gebyrer for perioden frem til avtalen med kunden blir sagt opp. Dersom kunden har forhåndsbetalt gebyrer, vil han eller hun ha krav på å få tilbakebetalt en forholdsmessig del av gebyret. I mange tilfeller krever institusjonene at kunden forhåndsbetaler årsgebyrer på for eksempel bankkort, og den nye regelen vil kunne få praktisk betydning i slike tilfeller.

  •  Du kan få tilbakebetalt  beløp som er belastet din konto hvis du ikke har godkjent det eksakte beløpet

Finansavtaleloven § 33a inneholder en ny regel som gir kunden rett til å kreve tilbakebetaling åtte uker etter en belastning som er iverksatt av eller via betalingsmottakeren, dersom beløpet oversteg hva kunden med rimelighet kunne ha forventet. Denne situasjonen vil typisk kunne oppstå dersom kundens telefonregning trekkes på avtalegiro, og telefonregningen for en periode blir ekstraordinært høy. Dersom kunden da mener at den høye regningen skyldes at teleselskapet har gjort en feil, kan han eller hun kreve pengene tilbake fra finansinstitusjonen. Denne retten eksisterer kun der kunden ikke har autorisert det eksakte beløpet som ble trukket. Dersom det viser seg at kundens antagelser, om at for eksempel den høye telefonregningen skyldes feil hos teleselskapet, ikke er riktige, kan banken naturligvis kreve det tilbakebetalte beløpet refundert av kunden.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 30. October 2009
Visninger: 2581