Svakere resultater i bank og forsikring

Selv med vesentlig svakere resultater første kvartal i år enn på samme tid i fjor, øker fortsatt bankenes utlån.

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

Av: Finansportalen

Mandag 19. mai 2008

– Den internasjonale finansuroen preger finansinstitusjonenes resultater i første kvartal, men foreløpig ser det ikke ut til at uroen har ført til slike endringer i bankenes kredittpraksis at det vil få vesentlige negative virkninger for økonomien for øvrig, sier Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en pressemelding.

Han føyer til at vi fremover må regne med en viss dempende virkning på økonomien som følge av mer nøktern kredittgivning fra finansinstitusjonene..

Kredittilsynet oppsummerer hovedtrekkene fra første kvartal i år som følger:

– Netto kurstap på verdipapirer preger resultatene i bank og forsikring

–  Bankenes tap er fortsatt lave, med noe økning i misligholdte engasjementer

– Både livsforsikringsselskapene og skadeforsikringsselskapene hadde samlet sett negative resultater

– Det har vært en reduksjon i livsforsikringsselskapenes bufferkapital, men en positiv utvikling i de tekniske resultater innen skadeforsikring.

– Utviklingen i aksjemarkedene hittil i andre kvartal peker i retning av en vesentlig bedring av resultatene i livsforsikringsselskapene når første halvår sees under ett, sier Skogstad Aamo.

Bankene hadde samlet et resultat før skatt på 4,3 mrd. kroner, 2 mrd. kroner lavere enn i første kvartal 2007.  Resultatet er sterkt påvirket av den internasjonale finansuroen.

Bankenes sterke vekst i utlån fortsatte, og sammenlignet med utgangen av første kvartal 2007 økte utlån til kunder med 12 prosent. Utlån til personkunder fra banker økte med 3 prosent, og 11 prosent korrigert for porteføljeoverføringer mellom banker og boligkredittforetak. Den sterke veksten i utlån til næringslivet fortsatte, 20 prosent siste år. Veksten i innskudd fra kunder var kun 8 prosent, og for bankene samlet falt innskuddsdekningen noe sammenlignet med ett år tilbake.

Bankenes langsiktige finansiering (herunder kundeinnskudd, obligasjonslån med mer enn ett års løpetid og egenkapital) har falt noe, hovedsakelig på grunn av noe større vanskeligheter med å skaffe langsiktig finansiering. Volum av misligholdte engasjementer har økt med 19 prosent siste år, men i forhold til utlån lå misligholdet fortsatt på et lavt nivå, 0,6 prosent.   Les mer hos Kredittilsynet

Kategori:
Publisert: 19. May 2008
Visninger: 973