Slik finner du riktig bilforsikring

Før du tegner bilforsikring, bør du bestemme deg for hvilke elementer som skal inngå i den.

bilbil

Før du tegner bilforsikring, bør du bestemme deg for hvilke elementer som skal inngå i den.

Hva består en bilforsikring av?

En bilforsikring kan omfatte flere elementer:

 • Ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, må alle ha. Denne erstatter skader som motorvognen kan påføre andre mennesker og ting. Den dekker ikke skader på egen bil.
 • Delkasko: Omfatter blant annet brann, tyveri, redning/veihjelp og bruddskader på bilens glassruter, samt slike typer skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen med angitte summer.
 • Kasko: I tillegg til dekningene i delkaskoen omfatter kasko også skader på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring og velting, samt slike typer skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen med angitt summer.
 • Fører- og passasjerulykkesforsikring: Dekker skade på både fører og passasjer(er). Gir en ekstra erstatning i tillegg til ansvarforsikringen ved invaliditet eller død.
 • Rettshjelpsforsikring: Inngår i alle bilforsikringer. Den innebærer at selskapet dekker utgifter til advokat etc. hvis du som eier eller fører av bilen blir part i en tvist.

Jo flere av disse elementene du har med, jo dyrere blir forsikringen.

Tips om bilforsikring

 • Vurder om du trenger særskilt forsikring for kostbart ekstrautstyr.
 • Visse typer sikkerhetsutstyr gir deg redusert premie. Vurder om noe eventuelt bør monteres.
 • Vurder om du har behov for forsikring som gir deg leiebil ved skade.
 • Sjekk at du holder deg innenfor den kjørelengden som er oppgitt i forsikringsbeviset. Overstiger du denne kjørelengden, kan erstatningen bli redusert ved skade.
 • Sett deg godt inn i sikkerhetsforskriftene. Disse må overholdes for at forsikringen skal være gyldig.
 • Dropp kasko hvis bilen er gammel og har lav verdi.
 • Følg med på hvordan forsikringspremien utvikler seg i ditt selskap. Stiger den mer enn hos konkurrentene?
 • Husk at du ved ansvars- og kaskoskader drar med deg et bonustap i flere år fremover. Ved skade blir det derfor en vurdering om du bør betale skaden selv.
 • En vanlig kaskoforsikring dekker ikke maskinskade. Vurder om du har behov for å tegne en tilleggsforsikring som dekker skade som rammer motor, girkasse og kraftoverføring alene i tillegg til eventuell leiebil i den forbindelse.
 • Vurder om du ved salg eller kjøp av bil har behov for å tegne bruktbilforsikring som dekker skader som hindrer bilens fremdrift. Dette vil gi trygghet for eventuelle overraskelser i forbindelse med kjøp og salg av bil.

Hvem gjelder forsikringen for?

Ansvarsforsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/fører av bilen.

Kasko- og delkaskoforsikringen gjelder også til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset. I den grad andre er omfattet av forsikringen, vil dette fremgå av forsikringsbeviset.

Vær oppmerksom på at det er mulig å avtale begrensninger med forsikringsselskapet for å få lavere premie. Eksempelvis kan bilforsikringen bli billigere hvis det kun er du selv som skal kjøre bilen men da er det selvsagt risikabelt å la andre låne bilen. Hvis en annen person kjører bilen og volder skade, kan utfallet bli at du må dekke forsikringsselskapets utlegg.

Hvor gjelder forsikringen?

Det er begrensninger med hensyn til hvor bilforsikringen gjelder. Ansvars- og kaskoforsikringen gjelder normalt i de fleste vesteuropeiske land. Rettshjelpsforsikringen er ofte begrenset til Norden.

Bilforsikringen kan også ha begrensninger hvis oppholdet varer i mer enn tre måneder. Du bør derfor sjekke vilkårene i de enkelte selskap nøye før du reiser utenlands med bilen.

Ved kjøring utenfor Norden bør du ha med et såkalt ”grønt kort”, som er et internasjonalt forsikringsbevis. Selv om du kan kjøre din egen bil i store deler av Europa uten et slikt bevis, er det anbefalt å ta med dette. I praksis viser det seg at de fleste trafikkskadesituasjoner er lettere å løse når du kan fremvise ”grønt kort”. Du får tilsendt kortet kostnadsfritt ved å henvende deg til forsikringsselskapet ditt.

På nettsiden http://www.tff.no/ finner du oversikt over hvilke land som krever ”grønt kort”.

Hva dekkes?

Den lovpålagte ansvarsforsikringen dekker normalt:

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøyer
 • Rettshjelp

Delkasko dekker vanligvis:

 • Brannskade
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • Skade etter tyveriforsøk
 • Glassruteskader
 • Redning/veihjelp

Kasko dekker:

 • Delkaskoskader
 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

Pris

Forsikringspremien fastsettes med utgangspunkt i risikoen for et skadetilfelle. Her er de viktigste faktorene som påvirker prisen på en bilforsikring:

 • Eierens/førerens alder – Unge sjåfører må betale høyere premie enn eldre.
 • Eierens/førerens adresse – Det er dyrere å forsikre en bil i en by enn på landet.
 • Bilmerke, modell og årgang – Det koster mer å forsikre en ny, dyr bil enn en gammel.
 • Årlig kjørelengde – Jo lengre du kjører, jo større er ulykkesrisikoen og jo høyere blir premien.
 • Bonus – Jo høyere bonus, jo lavere premie.
 • Kasko – Skal du ha kasko eller delkasko i tillegg til den pliktige ansvarsforsikringen?
 • Egenandel – Høy egenandel gir lavere premie.
 • Sikkerhetsutstyr som blant annet FG-godkjent alarm, startsperre og airbag gir vanligvis rabatter på hele eller deler av forsikringspremien.

Bonus

Generelt er forsikring bygget opp slik at jo høyere risikoen er for en skade, jo høyere premie må du betale. For bilforsikring er det etablert et eget bonussystem, som skal sikre at kunden betaler en premie som avspeiler vedkommendes skadehistorikk.

Har du kjørt lenge uten skade, får du lavere premie enn en person som har skadehistorikk.

Når du tegner bilforsikring for første gang, får du en startbonus, ofte 20 prosent. Dette betyr at du får et fradrag i grunnprisen på 20 prosent. Reglene for beregning av bonus kan variere mellom selskapene, men en tradisjonell modell har vært som følger: For hvert skadefrie år øker bonusen med 10 prosentpoeng inntil du når 70 prosent bonus. Etter fem nye år med skadefri kjøring, er det vanlig at du når 75 prosent bonus. Kjører du skadefritt i ytterligere 5 år, vil du ofte kunne velge mellom å fortsette med 75 prosent bonus og ha én ansvar/kaskoskade uten å få bonustap, eller 80 prosent bonus med vanlige regler for bonustap ved skade.

Bruker du ansvar- og/eller kaskoforsikringen, blir det bonustap. Spørsmålet blir da om det lønner seg å betale skaden selv fremfor å bruke forsikringen.

Betale skaden selv?

Det lønner seg ikke alltid å bruke forsikringen når du bulker bilen eller får annen skade. Årsaken er at du taper bonus. Du må derfor vurdere bonustapet opp mot hva det koster å utbedre skaden.

Problemstillingen kan illustreres med følgende eksempel: Du har opparbeidet deg 50 prosent bonus når du rygger på en annen bil og får skade på ditt eget kjøretøy. Hvis forsikringsselskapet skal dekke skaden, mister du i mange tilfeller 30 prosentpoeng bonus. I så fall har bonusen din kommet ned i 20 prosent.

Virkningen av dette bonustapet drar du med deg i mange år fremover. Hvis du ikke bruker forsikringen, er du på 70 prosent to år etter uhellet. Bruker du forsikringen, tar det fem år før du er på 70 prosent. Du må betale for dette etterslepet helt til du har nådd øverste trinn på bonusstigen. Samlet sett kan dette beløpet være så høyt at du heller bør betale skaden selv.

Tilleggsdekninger

Selskapene tilbyr en rekke tilleggsdekninger i tilknytning til bilforsikringen. Her er noen av dem:

 • Ekstra ulykkesforsikring for dekning av fører og passesjer (gir ekstra erstatning ved død eller varig invaliditet som følge av skade eller uhell med bilen)
 • Forsikring av ekstrautstyr (utover dekningsbeløpet i selskapets standardforsikring)
 • Leiebil ved skade (er inkludert i enkelte kaskoforsikringer)
 • Leiebil i ubegrenset tid mens bilen er til reparasjon
 • Maskinskade – Skade som rammer motor, girgasse og kraftoverføring alene (eventuelt inkludert leiebil mens slik skade repareres).
 • Helt ny bil dersom bilen din totalskades innen den er tre år gammel
 • Bruktbilforsikring som tegnes i forbindelse med kjøp/salg av bilen. Denne dekker ubehagelige overraskelser som hindrer bilens fremdrift.

Egenandel

Det er ikke knyttet egenandeler til ansvarsforsikringen, eller trafikkforsikringen som den også kalles. Du betaler altså ikke for skade som du f.eks. påfører andre kjøretøyer eller personer.

Du må imidlertid betale egenandel for skader som kommer inn under kasko- eller delkaskoforsikringen. Egenandelen varierer både fra skade til skade og selskap til selskap.

Egenandelen er en viktig parameter som er med på å bestemme hvor mye du må betale for bilforsikringen. De fleste selskapene gir deg også mulighet for å velge egenandel selv. Jo høyere egenandel du er villig til å akseptere, jo mindre må du betale i årlig forsikringspremie.

Det er vanligvis også knyttet egenandeler til andre forsikringselementer, eksempelvis rettshjelpsforsikring og redningsforsikring.

Droppe kasko?

Har du en eldre bil, blir det alltid en vurdering om du bør ha kasko eller delkasko i tillegg til den obligatoriske ansvarsforsikringen.

Mens ansvarsforsikringen dekker skader som påføres andres kjøretøyer, dekker kasko også skader som påføres din egen bil ved sammenstøt, utforkjøring og velting.

Hvis den antatte verdien på bilen din er lav, vil det sjelden lønne seg med kasko. Årsaken er at de årlige forsikringsbeløpene da utgjør en forholdsvis stor del av bilens verdi. Da er det kanskje bedre å droppe kasko og heller kjøpe en ny bil hvis uhellet skulle være ute.

Samtidig må du vurdere om du har råd til å kjøpe deg en ny bil, eventuelt om du kan klare deg uten bil i en periode.

Hvis du velger delkasko, omfatter denne blant annet brann, tyveri, redning/veihjelp og bruddskader på bilens glassruter.

Les mer hos Trafikkforsikringsforeningen

Publisert: 30. October 2010 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 28574