Nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Fra i dag iverksetter Finanstilsynet nye og presiserte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Etter de nye retningslinjene må lån normalt ikke overstige 85 prosent av boligens verdi. Ved kjøp av bolig må du være forberedt på å dekke de resterende 15 prosent og kjøpsomkostninger gjennom oppspart egenkapital.

Av: Finansportalen

Torsdag 1. desember 2011

Finanstilsynet har i dag fastsatt nye og presiserte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Retninglinjene er basert på Finanstilsynets forslag fra 28. september d.å. I praksis innebærer de nye retningslinjene en innstramning av bankenes utlånspraksis. Finanstilsynet legger til grunn at institusjonene umiddelbart påbegynner arbeidet med å tilpasse sine interne retningslinjer til Finanstilsynets endrede retningslinjer.

All gjeld og andre utgifter skal hensyntas ved vurdering av betjeningsevne

Krav til kundenes betjeningsevne og til en grundig prosess i bankene for å vurdere betjeningsevnen videreføres som grunnleggende krav i retningslinjene. Det er presisert i retningslinjene at lånekundens totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter, skal hensyntas ved vurderingen av betjeningsevne. I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne.

Økt krav til egenkapital fra tidligere 10 % til 15 % av boligens verdi

Retningslinjene er strammet inn ved at lån normalt ikke må overstige 85 prosent av boligens markedsverdi (mot 90 prosent i retningslinjene av mars 2010). Videre er det presisert at belåningsgraden skal omfatte alle lån med pant i boligen. For rammelån er referanseverdien for forsvarlig gjeldsgrad senket fra 75 % til 70 %. Det er også presisert at avdragsbetaling normalt skal avtales når det etableres lån med gjeldsgrad over 70 %.

Avvik fra referanseverdier krever tilleggssikkerheter og særskilt forsvarlighetsvurdering

Ved avvik fra referanseverdiene i retningslinjene må det foreligge tilleggssikkerheter eller være foretatt en særskilt forsvarlighetsvurdering. Etter de nye retningslinjene bør styret i den enkelte bank fastsette kriteriene for forsvarlighetsvurderingen og følge opp avvik fra retningslinjene.

De nye retningslinjene er fastsatt etter en begrenset konsultasjonsrunde

Finanstilsynet har gjennomført en begrenset konsultasjonsrunde med Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Norges Bank. I tillegg er det mottatt synspunkter fra andre. Finanstilsynet opplyser i sin pressemelding at Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ikke støtter Finanstilsynets forslag, mens Norges Bank og Forbrukerombudet støtter forslaget. Finanstilsynet oppfatter at Forbrukerrådet gir prinsipiell tilslutning til at retningslinjene strammes inn, men Finanstilsynet har også mottatt synspunkter fra representanter for boligbyggelagene, boligprodusenter og byggenæringen, som alle går imot forslaget.

Andre ressurser

Publisert: 1. December 2011 - sist oppdatert: 12. August 2019
Visninger: 1343