Bytte til fripolise med investeringsvalg?

Det finnes generelle fordeler og ulemper ved å bytte til fripolise med investeringsvalg. Valget vil også avhenge av individuelle forhold – som for eksempel hvor høy din garanterte rente er – samt din evne og vilje til å akseptere verdisvingninger på pensjonskapitalen.

Her følger noen sammenhenger og forhold som du bør være klar over, og ta med i din vurdering:

 • Jo høyere rentegarantien er, desto mer verdifull er den
 • Verdien av garantien går tapt ved bytte til fripolise med investeringsvalg
 • Fra 1.1.2022 har det kommet endringer i regelverket som åpner for at selskapene kan betale deg for at du sier fra deg garantien. Hvis du bytter før selskapet klargjør hvorvidt de kommer til å tilby sine kunder kompensasjon i forbindelse med overgang til fripolise med investeringsvalg, kan du gå glipp av betaling for verdien av garantien.
  • Kompensasjonen skal i så fall reflektere verdien av rentegarantien på avtaletidspunktet, basert på realistiske forutsetninger om fremtidig renteutvikling.
  • Videre skal det gis skriftlig informasjon om hvordan kompensasjonen er beregnet.
 • Fripolisekalkulatoren gir deg et anslag på verdien av garantien
 • Med et anslag på verdien av garantien får du et bedre beslutningsgrunnlag; det blir tydeligere for deg hva du ofrer ved å gå over til fripolise med investeringsvalg
 • Om verdien av garantien er liten eller stor, må ses i forhold til størrelsen på pensjonskapitalen (flytteverdien)
 • Utgjør verdien av garantien mellom 0 og 5% av pensjonskapitalen (flytteverdien), betaler du en forholdsvis lav pris for å bytte til investeringsvalg.
 • Utgjør verdien av garantien over 15% av pensjonskapitalen (flytteverdien), betaler du en forholdsvis høy pris for å bytte til investeringsvalg.
 • Tapet av verdien av garantien bør ses opp mot hva som kan være din mulige gevinst ved å bytte til fripolise med investeringvalg med en høy andel aksjer.
 • Aksjer har en høyere forventet avkastning over tid enn garantirentene, men avkastningen fra en aksjeplassering vil variere, og er ikke garantert.
 • Jo høyere den garanterte renten er, desto mindre sannsynlig er det at man vil oppnå en meravkastning fra aksjemarkedet, ut over den garanterte renten.
 • Har du lenge igjen til pensjonsalder, er det generelt mer aktuelt å bytte til fripolise med investeringsvalg, enn hvis du nærmer deg pensjonsalder.
 • Du kan kontakte ditt pensjonselskap, eventuelt bruke selskapets nettbaserte verktøy, for å få beregnet prognoser for alderspensjon, basert på en alternativ aksjeplassering i fripolise med investeringsvalg. (se f.eks.: Storebrand og DNB)
 • Før du eventuelt går over til fritt investeringsvalg, skal selskapet gi deg skriftlige eksempler som viser hvor stor årlig avkastning fripolisen må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser. De skal også vise hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Det skal tas hensyn til alder og kjønn, gebyrer mv. Eksemplene skal være relevante, realistiske og ikke villedende. Risiko og usikkerhet skal komme klart frem i presentasjonen av eksemplene.

Bruk fripolisekalkulatoren