Fripolise med garanti

Fripoliser er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjonTjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en  bestemt prosent av sluttlønn.
Mer om Ytelsespensjon
. Fripoliser som utstedes har i utgangspunktet en garantert ytelse, det vil si en garantert årlig alderspensjonAlderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv.
Mer om Alderspensjon
basert på den garantere renten (ca. 3-4 %).  Dette innebærer at den årlige pensjonsytelsen ikke kan reduseres, men også at man ikke får noen oppregulering uten at den faktiske avkastningen overstiger den garanterte renten. 

Fripoliser med garantert avkastning kan for tiden ikke flyttes mellom selskaper.

Fripoliser utstedes i følgende situasjoner:

 • Når du slutter i en privat bedrift som har en ytelsespensjon
 • Når din arbeidsgiver velger å avslutte ytelsespensjonen og gå over til en annen tjenestepensjonsordning, vanligvis innskuddspensjonJobber du et sted hvor det er innskuddspensjon, investerer arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen til din pensjon. Avkastningen på disse innskuddene avgjør hvor stor din pensjonsinntekt blir.
  Mer om Innskuddspensjon

Pensjonen fra fripolisene kommer i tillegg til folketrygdenFolketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.
Mer om Folketrygden
og eventuelle andre pensjonsordninger, og vil ikke bli redusert selv om du har andre pensjoner. Pensjon fra fripoliser er vanligvis livsvarig.

Fripolisene er forskjellige og inneholder ulike rettigheter. De beste fripolisene inneholder rett til både alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon. Noen fripoliser inneholder imidlertid kun rett til alderspensjon.

Uførepensjon i fripolisen

Mens barnepensjon og etterlattepensjon kommer automatisk, må uførepensjon kreves. Det er viktig at dine nærmeste vet hvilke fripoliser du har, og hvilke rettigheter de inneholder.

Logg på www.norskpensjon.no og se hvilke forsikringsdekninger din fripolise har. Dersom oversikten til Norsk Pensjon ikke viser uføre-, barne- og etterlattepensjon, kan du henvende deg direkte til selskapet og spørre hvilke forsikringsdekninger din fripolise inneholder.

Når kan du ta ut pensjonen fra en fripolise?

 • Pensjon fra fripoliser kan tidligst tas ut fra fylte 62 år.
 • Fripoliser med garantert avkastning gir vanligvis livsvarige utbetalinger.
 • For mange fripoliser kan utbetalingsperioden bli forkortet. Dette gir større årlige utbetalinger, men over kortere tid. Reglene for dette er som følger:
  • Utbetalingstiden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Dette kan selskapet gjøre uten avtale med deg.
  • Du kan kreve at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp.
  • Du og pensjonsselskapet kan avtale at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 100 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Hva skjer hvis du dør?

 • Noen fripoliser inneholder rett til etterlatte- og barnepensjon. I så fall får ektefelle, i en del tilfeller også samboer, og barn under 18 år (21 år) en pensjon.
 • Andre fripoliser inneholder ingen rett til etterlatte- og barnepensjon. I så fall går ubetalt pensjon tilbake til forsikringskollektivet.

Skatteregler

 • Det er ingen formuesskatt på sparesaldoen i fripolisen
 • Når fripolisen utbetales, betaler du pensjonsskatt på de årlige utbetalingene

Små fripoliser kan gjøres om til IPS (gammel ordning) med fritt investeringsvalg

Er opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon mellom 50 og 150 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan du kreve at premiereserven og en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger blir overført til annen foretakspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS – gammel ordning).

Her får du oversikt over pensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor (innlogging Norsk Pensjon)

Gå til norskpensjon.no
Hva er fripolise med investeringsvalg?

Blir pensjon fra fripolisen redusert hvis jeg tjener penger samtidig med at jeg tar ut pensjon?
Nei. Du kan ha ubegrenset med arbeidsinntekt ved siden av pensjon fra fripoliser.