Hva er fripolise med investeringsvalg?

Fripolise med investeringsvalg er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon, hvor eieren av fripolisen har valgt å si fra seg en garantert avkastning, som regel på 3-4 %, i bytte mot muligheten til selv å kunne velge spareprofil på pengene som står i fripolisen.

Dette gjør at avkastningen kan bli høyere enn den garanterte avkastningen. Samtidig øker risikoen og avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte, eller negativ. Det er ingen garantert avkastning på fripoliser med investeringsvalg.

Vurderer du å bytte til fripolise med investeringsvalg? Nå kan du bruke vår nye fripolisekalkulator som gir deg et anslag på hva verdien av garantien er verdt. Dermed får det et bedre beslutningsgrunnlag når du skal bestemme deg. Klikk her for å gå til fripolisekalulatoren “Verdien av garantien”.

Fripoliser med fritt investeringsvalg kan flyttes mellom selskapene. Fripoliser med garantert avkastning kan for tiden i praksis ikke flyttes fra et selskap til et annet.

Ikke et enkelt valg

Enkelte selskaper tilbyr sine kunder å gå over til fripolise med investeringsvalg. Et slikt valg krever nøye overveielser. Du bør søke rådgivning før du gir fra deg en garantert avkastning. Valget er bindende. Du kan ikke gå tilbake til garantert avkastning når du først har valgt det bort.

Før du går over til fritt investeringsvalg, skal selskapet gi deg skriftlige eksempler som viser hvor stor årlig avkastning fripolisen må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser. De skal også vise hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Det skal tas hensyn til alder og kjønn, gebyrer mv. Eksemplene skal være relevante, realistiske og ikke villedende. Risiko og usikkerhet skal komme klart frem i presentasjonen av eksemplene.

Hvis du går over til fritt investeringsvalg, er det kun den kapitalen som er knyttet til alderspensjon som kan overføres til spareprofilen du ønsker. Eventuell kapital som er avsatt til uføre-, ektefelle- og barnepensjon, kan ikke overføres og beholder derfor de garanterte ytelsene.

Når utstedes fripoliser?

Fripoliser er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon. Fripoliser som utstedes har i utgangspunktet en garantert ytelse, det vil si en garantert årlig alderspensjon basert på den garantere renten (ca. 3-4 %).

Fripoliser utstedes i følgende situasjoner:

  • Når du slutter i en privat bedrift som har en ytelsespensjon
  • Når din arbeidsgiver velger å avslutte ytelsespensjonen og gå over til en annen tjenestepensjonsordning, vanligvis innskuddspensjon

Pensjonen fra fripolisene kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og eventuelle andre pensjonsordninger, og vil ikke bli redusert selv om du har andre pensjoner. Pensjon fra fripoliser er vanligvis livsvarig.

Fripolisene er forskjellige og inneholder ulike rettigheter. De beste fripolisene inneholder rett til både alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon. Noen fripoliser inneholder imidlertid kun rett til alderspensjon.

Uførepensjon i fripolisen

Mens barnepensjon og etterlattepensjon kommer automatisk, må uførepensjon kreves. Det er viktig at dine nærmeste vet hvilke fripoliser du har, og hvilke rettigheter de inneholder.

Logg på www.norskpensjon.no og se hvilke forsikringsdekninger din fripolise har. Dersom oversikten til Norsk Pensjon ikke viser uføre-, barne- og etterlattepensjon, kan du henvende deg direkte til selskapet og spørre hvilke forsikringsdekninger din fripolise inneholder.

Blir pensjon fra fripolisen redusert hvis jeg tjener penger samtidig med at jeg tar ut pensjon?
Nei. Du kan ha ubegrenset med arbeidsinntekt ved siden av pensjon fra fripoliser.

Når kan du ta ut pensjonen fra en fripolise?

  • Pensjon fra fripoliser kan tidligst tas ut fra fylte 62 år.
  • Fripoliser med garantert avkastning gir vanligvis livsvarige utbetalinger.
  • Store fripoliser med fritt investeringsvalg skal også ha livsvarige utbetalinger. For mindre fripoliser som byttes til fripolise med investeringsvalg vil utbetalingsperioden bli forkortet. Dette gir større årlige utbetalinger, men over kortere tid.

Hva skjer hvis du dør?

  • Noen fripoliser inneholder rett til etterlatte- og barnepensjon. I så fall får ektefelle, samboer og barn under 18 år (21 år) en pensjon.
  • Andre fripoliser inneholder ingen rett til etterlatte- og barnepensjon. I så fall går ubetalt pensjon tilbake til forsikringskollektivet.

Skatteregler

  • Det er ingen formuesskatt på sparesaldoen i fripolise
  • Når fripolisen utbetales, betaler du pensjonsskatt på de årlige utbetalingene

Logg på www.norskpensjon.no og få oversikt over dine fripoliser og annen pensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor.

Ta Gebyrsjekken Fripolise med investeringsvalg