Hva er hybridpensjon?

Jobber du et sted der arbeidsgiver har valgt hybridpensjon, betaler arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen din inn til din pensjon.

Pengene er dine, men du får ikke bruke dem før tidligst når du er 62 år. Hybridpensjon har elementer i seg fra både innskuddspensjonJobber du et sted hvor det er innskuddspensjon, investerer arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen til din pensjon. Avkastningen på disse innskuddene avgjør hvor stor din pensjonsinntekt blir.
Mer om Innskuddspensjon
og ytelsespensjonTjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en  bestemt prosent av sluttlønn.
Mer om Ytelsespensjon
– derav navnet hybridpensjon. Alle ansatte som har fylt 13 år skal være med i pensjonsordningen.

Innskuddssatsene varierer fra arbeidssted til arbeidssted, men må holde seg innenfor følgende rammer:

 • Årlig innskudd skal minst utgjøre 2 prosent av lønn opp til 12 G.
 • De maksimale satsene arbeidsgiver kan avsette til pensjon er 7 prosent av all lønn opptil 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Ettersom kvinner statistisk lever lenger enn menn, skal arbeidsgiver også betale et tillegg for kvinner. Kvinnetillegget er ment å sørge for at forventet årlig pensjon skal være lik for kvinner og menn. Det er arbeidsgiver som betaler kostnadene knyttet til pensjonsordningen. Det er også arbeidsgiveren som bestemmer hvilken type hybridpensjon som gjelder i arbeidsforholdet. 

Arbeidsgiver kan velge mellom tre ulike typer hybridpensjon, som gir ulike måter å regulere pensjonsopptjeningen på. De ulike typene hybridpensjon er:

 • G-regulering, som betyr at pensjonsbeholdningen din stiger i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). G reguleres i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet.
 • 0-garanti, som betyr at pensjonsplasseringene dine ikke kan gi tap fra år til år (minste årlige avkastning skal være lik 0%)
 • Fritt investeringsvalg, som betyr at pensjonen din stiger og synker i takt med utviklingen i de fondene/spareprofilenSpareprofilen angir hvordan din sparesaldo forvaltes.
  Mer om Spareprofil
  du har valgt.

Hos norskpensjon.no får du oversikt over din hybridpensjon

Folketrygdens grunnbeløp

Fra 1. mai 2022 er G lik 111 477 kroner.

 • Hvor mye får du i pensjon?

  Størrelsen på endelig pensjon vil være avhengig av

  • Hvor mange år du jobber
  • Hvor høye innskuddssatser det er på jobben
  • Din lønn. Pensjonsinnskudd skjer på basis av lønn opp til 12 G
  • Hvor høy avkastning – eventuelt garantert G-regulering – du har fått på innskuddene
 • Når kan jeg ta ut hybridpensjonen? Og hvor lenge får jeg utbetaling?

  Pensjonen kan utbetales fra tidligst 62 år. Utbetalingen er vanligvis i utgangspunktet livsvarig. Utbetalingen kan også være tidsbegrenset. I så fall skal pensjonen som hovedregel utbetales minimum til fylte 80 år og minimum i 10 år. Har du en ordning med tidsbegrenset utbetalingstid, kan du kreve å få denne omgjort til livsvarig utbetalingstid. 

  Uavhengig av om pensjonen i utgangspunktet er etablert som livsvarig eller opphørende, er det normalt slik at utbetalingstiden settes ned til det antall år som er nødvendig for at årlig pensjon utgjør omtrent 30 % av G. 

 • Hva skjer med hybridpensjonen hvis jeg dør?

  De etterlatte får ingen ting. Om en person dør i spareperioden – mens en er i jobb – så går den oppsparte kapitalen tilbake til forsikringskollektivet og tilføres de gjenlevende i ordningen. Det samme gjelder hvis en person dør i utbetalingsperioden, da vil resterende midler bli tilført forsikringskollektivet.

 • Hva skjer med hybridpensjonen når jeg slutter i jobben?

  Når du slutter i en jobb hvor det er hybridpensjon vil du få utstedt et pensjonsbevis som viser dine opparbeide pensjonsrettigheter etter arbeidsforholdet. Utstedelse av pensjonsbevis forutsetter at du har vært ansatt i minst 12 måneder. Ved kortere ansettelsesforhold vil du ikke få med deg pensjonsopptjeningen fra arbeidsforholdet.

 • Blir hybridpensjonen redusert hvis du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon?

  Hybridpensjonen blir ikke redusert selv om du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon. Du kan ha ubegrenset med arbeidsinntekt ved siden av hybridpensjonen.