Hva er IPS? (gammel ordning)

OBS: Ikke i salg etter 1. november 2017. Den gamle IPS-ordning fra 2008 er erstattet av en ny skattefavorisert IPS-ordning som ble tilgjengelig fra 1. november 2017. Klikk her for å gå til oversikt over ny IPS. Du kan fortsatt flytte din gamle avtale til et billigere selskap. Flere selskaper har uforholdsmessig høye priser på den gamle IPS-ordningen.

Gammel IPS er under avvikling etter 1. november 2017. IPS står for Individuell Pensjonssparing. Dersom avtalen ble opprettet før 1. november 2017, kan du investere inntil 15.000 kroner i året i en individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag i selvangivelsen. Fullt sparebeløp betyr en reduksjon i skatten på 3.300 kroner i 2019. Det skal ikke beregnes formuesskatt av oppspart pensjonskapital.

Stortinget har imidlertid vedtatt innføringen av en ny IPS-ordning som ble tilgjengelig fra 1. november 2017. (Klikk her for ny ordning.) Fra samme dato er det ikke lenger mulig å etablere nye avtaler i den gamle ordningen, som dermed fases ut. Den nye ordningen er langt mer attraktiv fordi den har symmetri i skattesatsene for fradrag og beskatning ved uttak.

Du kan velge fond og spareprofiler for pensjonssparingen. Avkastningen beskattes først når pensjonen utbetales, og blir da skattlagt som vanlig pensjonsinntekt. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du får under sparingen. Dette gjør at produktet er ulønnsomt for de aller fleste. For eksempel vil det ikke være attraktivt å få kr 2.200,- i redusert skatt det ene året (22 % av innskudd på kr 10.000,-), for så å betale kr 4.000,- i ekstra skatt året etter (40 % er typisk marginalskatt på pensjon). Velg derfor heller ny IPS dersom du ønsker å benytte deg av IPS-ordningen.

Utbetalingsregler

IPS er bundet til du blir 62 år. Beløpet utbetales over minimum 10 år, og til minimum 77 år. Dette gir minimum 15 års utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år.

Dersom den årlige utbetalingen blir mindre enn ca. 20 % av G (folketrygdens grunnbeløp), kan det antall år pensjons skal utbetales over reduseres, slik at den årlige utbetaling blir ca. 20 % av G.

Utbetaling ved uførhet

Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du få utbetaling av opptjent alderspensjon fra IPS på samme tidspunkt. Årlig utbetaling bestemmes av uføregraden, og utbetales så lenge du har rett på uføreytelser fra folketrygden. Utbetalingen skal i utgangspunktet gå til minimum 77 år, men utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at den årlige utbetalingen blir minst ca. 20% av G (folketrygdens grunnbeløp).

Hva skjer ved død?

Hvis du dør før IPS-en er ferdig utbetalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over 10 år. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.

Skatteregler

Et innskudd på inntil 15 000 kroner kan føres som inntektsfradrag i skattemeldingen. Skatten blir dermed redusert med 22 prosent av det du setter inn på IPS. Sparer du maksimumsbeløpet på 15 000 kroner, blir skatten redusert med 3.300 kroner (skatteregler gjelder fra 2019).

Det er ikke formuesskatt på sparesaldo i IPS.

Utbetalinger fra gammel IPS regnes som pensjon. Du må betale vanlig pensjonsskatt på hele beløpet, ikke bare på avkastningen. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du fikk under sparingen. På grunn av skattereglene er gammel IPS sjelden lønnsomt som sparealternativ.

Ny og gammel IPS kan ikke slås sammen

På grunn av ulike skatteregler ved utbetaling, hvor gammel IPS beskattes som pensjonsinntekt, kan ikke ny og gammel IPS slås sammen til en avtale.

Gamle avtaler kan fortsatt flyttes mellom selskaper. Ikke glem at lavere gebyrer gir deg mer i pensjon.

Ta Gebyrsjekken IPS – se hva du kan spare