Se hva du kan spare. Ikke glem at lavere gebyrer, gir deg mer i pensjon!

Hva er IPS?

IPS står for Individuell Pensjonssparing. Du kan investere inntil 15.000 kroner i året i en individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag i skattemeldingen. Fullt sparebeløp betyr en reduksjon i skatten på 3.600 kroner i 2017. Det skal ikke beregnes formuesskatt av oppspart pensjonskapital.

Du kan velge fond og spareprofiler for pensjonssparingen. Avkastningen beskattes først når pensjonen utbetales, og blir da skattlagt som vanlig pensjonsinntekt. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du får under sparingen. Dette gjør at produktet er ulønnsomt for de aller fleste. For eksempel vil det ikke være attraktivt å få kr 2.400,- i redusert skatt det ene året (24 % av innskudd på kr 10.000,-), for så å betale kr 4.000,- i ekstra skatt året etter (40 % er typisk marginalskatt på pensjon).

På grunn av skattereglenes utforming vil det altså sjelden være hensiktsmessig å benytte seg av dagens IPS-ordning. Stortinget har imidlertid, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017, vedtatt at det skal innføres en ny type skattefavorisert ordning for sparing til pensjon. Spareordningen vil tre i kraft og bli tilgjengelig fra selskapene i løpet av høsten 2017. Den nye ordningen vil være langt mer attraktiv fordi den vil ha symmetri i skattesatsene for fradrag og beskatning ved uttak. Dagens IPS-produkt er kun lønnsomt hvis du betaler formuesskatt. I tillegg må det være lenge til du blir pensjonist, og du må ligge an til å bli minstepensjonist.

Utbetalingsregler

IPS er bundet til du blir 62 år. Beløpet utbetales over minimum 10 år, og til minimum 77 år. Dette gir minimum 15 års utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år. Dersom den årlige utbetalingen blir mindre enn ca. 20 % av G (folketrygdens grunnbeløp), kan det antall år pensjons skal utbetales over reduseres, slik at den årlige utbetaling blir ca. 20 % av G.

Utbetaling ved uførhet

Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du få utbetaling av opptjent alderspensjon fra IPS på samme tidspunkt. Årlig utbetaling bestemmes av uføregraden, og utbetales så lenge du har rett på uføreytelser fra folketrygden. Utbetalingen skal i utgangspunktet gå til minimum 77 år, men utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at den årlige utbetalingen blir minst ca. 20% av G (folketrygdens grunnbeløp).

Hva skjer ved død?

Hvis du dør før IPS-en er ferdig utbetalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over 10 år. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.

Skatteregler

Et innskudd på inntil 15 000 kroner kan føres som inntektsfradrag i skattemeldingen. Skatten blir dermed redusert med 24 prosent av det du setter inn på IPS. Sparer du maksimumsbeløpet på 15 000 kroner, blir skatten redusert med 3600 kroner (skatteregler for 2017).

Det er ikke formuesskatt på sparesaldo i IPS.

Utbetalinger fra IPS regnes som pensjon. Du må betale vanlig pensjonsskatt på hele beløpet, ikke bare på avkastningen. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du fikk under sparingen. IPS er sjelden lønnsomt på grunn av skattereglene. Dersom det er lenge til du blir pensjonist (10 år eller mer), du betaler formueskatt i dag og du ligger an til å bli minstepensjonist, kan det hende IPS er et aktuelt produkt for deg.

Ta Gebyrsjekken IPS – se hva du kan spare