Hva er Livrente?

En livrente er et forsikringsprodukt med bestemte regler for utbetaling.

Du kan investere i livrente med fritt investeringsvalg. Da binder du investeringen i minimum 12 år, og utbetalingen må skje jevnt over minimum seks år. Livrente var tidligere et skattegunstig produkt fordi sparesaldo ikke ble regnet med i skattepliktig formue. Dette ble endret i 2007.

I dag inngår sparesaldo på livrente i skattepliktig formue, på lik linje med andre produkter. For de aller fleste er det ingen fordeler med livrente som produkt for sparing til pensjon, og produktet er derfor uaktuelt for de fleste.

Har du allerede en livrente bør du sørge for at du har en spareprofil som passer for deg, og unngå å betale høye gebyrer. En livrente kan flyttes fra et selskap til et annet.

Livrenter kommer i to varianter

  • Livrente med rentegaranti. Her er avkastningen garantert i hele spareperioden. I tillegg til garantert rente kommer en andel av forsikringsselskapets eventuelle overskudd.
  • Livrente med investeringsvalg. Pengene plasseres i ulike fond og spareprofiler, og avkastningen er ukjent. Du velger selv risikoprofilen gjennom valg av fond og spareprofiler.

Utbetalingsregler

Livrenteavtalen må strekke seg over minimum 12 år, og utbetalingene skal skje jevnt over minimum 6 år.

For noen kan strenge regler for utbetaling oppleves som hjelp til å holde et strukturert forbruk.

Hva skjer ved død?

Du bestemmer hvem som skal få pengene hvis du dør før livrenten er ferdig utbetalt. Det gjøres ved å oppnevne en begunstiget i forsikringsavtalen. Du står helt fritt til å velge hvem som skal være begunstiget.

Den du har valgt som begunstiget, mottar innskutt beløp minus det som eventuelt er utbetalt på livrenten. Merk at avkastningen på livrenten ikke utbetales til den begunstigede. Avkastningen vil altså gå tapt hvis du dør før livrenten er ferdig utbetalt.

Skatteregler

Du bør ikke velge investering i livrente for å oppnå skattefordeler. Det er ingen løpende beskatning av avkastningen i spareperioden. Avkastningen i livrenten beskattes som kapitalinntekt ved utbetaling. Hvis du har valgt livrente med fritt investeringsvalg og plassert pengene i aksjefond, betaler du litt lavere skatt på avkastningen enn du ville gjort hvis du hadde eid aksjefondet direkte, utenom livrenteordningen. Kapitalskatten er 22 prosent, mens skatt på gevinst ved salg av aksjefond er 37,84 prosent (skatteregler gjelder fra 2023).

Husk imidlertid at når du eier aksjefond direkte og selger med gevinst, er en del av gevinsten skattefri. Den skattefrie delen skyldes skjermingsfradraget. Du får ikke skjermingsfradrag på aksjeinvesteringer gjennom livrente. Dette gjør skattefordelen ved livrente mindre. I enkelte tilfeller kan manglende skjermingsfradrag føre til at skatten i en livrente blir høyere enn om du eier verdipapirene direkte.

  • Ikke gevinstbeskatning ved bytte av fond eller spareprofil
  • Sparesaldo er ikke fritatt for formueskatt.
  • Hvis du bryter avtaletiden på 12 år eller uttakstiden på minimum seks år, får du en ekstraskatt. Skatten beregnes ved at 12,5 prosent av gjenkjøpsverdien på livrenten legges til din inntekt. Deretter beregnes kapitalskatt på beløpet.

Ta Gebyrsjekken Livrente – se hva du kan spare