Hva er ny IPS?

IPS står for Individuell Pensjonssparing. Fra og med 1. november 2017 kan du investere inntil 40.000 kroner i året i en individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag i skattemeldingen.

Fullt sparebeløp betyr en reduksjon i skatten på 9.200 kroner i 2018 (Skattesats for alminnelig inntekt er 23% i 2018). Den reduserte skatten er imidlertid bare utsatt skatt. Skatten skal betales til slutt, når pengene tas ut av pensjonsordningen. Det skal ikke beregnes formuesskatt av oppspart pensjonskapital.

Du kan velge fond og spareprofilerSpareprofilen angir hvordan din sparesaldo forvaltes.
Mer om Spareprofil
for pensjonssparingen. Avkastningen beskattes først når pensjonen utbetales, og beskattes da som alminnelig inntekt (p.t 23%).

Utbetalingsregler

IPS er bundet til du blir 62 år. Beløpet utbetales over minimum 10 år, og til minimum 80 år. Dette gir minimum 18 års utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år.

Dersom den årlige utbetalingen blir mindre enn ca. 20 % av G (folketrygdens grunnbeløp), kan det antall år pensjonen skal utbetales over reduseres, slik at den årlige utbetaling blir ca. 20 % av G.

Hva skjer ved død?

Hvis du dør før IPS-en er ferdig utbetalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over 10 år. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.

Utbetaling ved uførhet

Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du få utbetaling av opptjent alderspensjon fra IPS på samme tidspunkt. Årlig utbetaling bestemmes av uføregraden, og utbetales så lenge du har rett på uføreytelser fra folketrygden. Utbetalingen skal i utgangspunktet gå til minimum 80 år, men utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at den årlige utbetalingen blir minst ca. 20% av G (folketrygdens grunnbeløp).

Skatteregler

Et innskudd på inntil 40 000 kroner kan føres som inntektsfradrag i skattemeldingen. Skatten blir dermed redusert med 23 prosent (2018) av det du setter inn på IPS. Sparer du maksimumsbeløpet på 40 000 kroner, blir skatten redusert med 9.200 kroner (skatteregler for 2018). Denne skattereduksjonen er imidlertid kun midlertidig. Det er utsatt skatt.

Utbetalinger fra IPS regnes som alminnelig inntekt. Skattesatsen for alminnelig inntekt er 23% (2018). Du betaler skatt på hele utbetalingen, ikke bare på avkastningen. IPS-ordningen er likevel skattemessig gunstig for de aller fleste, da den årlige skattebesparelsen utgjør utsatt skatt, og i praksis derfor vil utgjøre et rentefritt lån frem til utbetaling av pensjonssparingen.

Det er ikke formuesskatt på sparesaldo i IPS.

Ny og gammel IPS kan ikke slås sammen

På grunn av ulike skatteregler ved utbetaling, hvor gammel IPS beskattes som pensjonsinntekt, kan ikke ny og gammel IPS slås sammen til en avtale.

Se oversikt over selskaper som tilbyr IPS her

Egen sparing
Pensjon fra din egen sparing
Les mer
Fra tidligere arbeidsgivere
Pensjon fra jobber du har hatt
Les mer
Fra jobben
Pensjon fra den jobber
du har i dag
Les mer
Fra staten
Pensjon fra folketrygden
Les mer