Hva er ytelsespensjon?

Ytelsespensjon er en tjenestepensjonsordning der pensjonen  sammen med en antatt pensjon fra folketrygden   skal utgjøre en  bestemt prosent av sluttlønn. 

Pengene er dine, men du får ikke begynne å bruke dem før du er 62 år. Pensjon fra jobben, pluss standardberegnet pensjon fra folketrygden skal til sammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. Pensjonsnivået varierer avhengig av hvor god ordning det er på jobben hos deg. Alle ansatte som har fylt 13 år skal være med i pensjonsordningen.

Som for alle tjenestepensjonsordningerTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Mer om Tjenestepensjon
er maksimal lønn som teller med på 12 G (ca. kr 1.340.000,-). Har du ytelsespensjon må du ha minimum 30 år i ordningen og være 67 år for å kunne få fulle ytelser. Har du mindre enn 30 år i ordningen, blir pensjonen avkortet.

Eksempel på ytelsespensjon:
Din arbeidsgiver har ytelsespensjon, og ytelsesnivået er 65 prosent. Summen av din standardberegnet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra jobben skal da beregningsmessig være 65 prosent av den lønnen du har når du slutter. Beregningen baseres imidlertid på fradrag for en standardberegnet folketrygd, altså ikke din faktiske, individuelle folketrygd. Etter pensjonsreformen får de fleste langt lavere årlig alderspensjon fra folketrygden enn den som er forutsatt i beregningen av ytelsespensjon. Dette innebærer at man svært sjelden får en totalpensjon tilsvarende det totale ytelsesnivået som prosentsatsen skulle tilsi. Var lønnen da du sluttet ca. 450.000,- kroner,  vil summen av beregnet folketrygd og tjenestepensjonen totalt utgjøre i underkant av 300.000.

Utbetalingsregler

Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år, men da blir det årlige pensjonsbeløpet lavere, siden pensjonen skal betales ut over lengere tid. 

Ytelsespensjon i privat sektor er vanligvis livsvarig. Det betyr at den betales ut månedlig, resten av livet, fra det tidspunktet du begynner å ta ut pensjon. 

 • Utbetalingstiden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Dette kan selskapet gjøre uten avtale med deg.
 • Du kan kreve at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp.
 • Du og pensjonsselskapet kan avtale at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 100 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Hos norskpensjon.no får du oversikt over din ytelsespensjon

“Jobber du et sted der det er ytelsespensjon, er det altså den endelige pensjonsytelsen du får som pensjonist som er fast, og ikke det årlige pensjonsinnskuddet som arbeidsgiver betaler.”

 • Hvor mye får du i pensjon?

  Størrelsen på endelig tjenestepensjon vil være avhengig av 

  • Hvor mange år du er med i pensjonsordningen 
  • Hvor høyt ytelsesnivået i ordningen er (for eksempel 65 prosent av lønn) 
  • Din lønn. Pensjonsinnskudd skjer på basis av lønn opp til 12 G 
  • Hvor gammel du er når du tar ut pensjon. Du må minimum være 62 år for å kunne ta ut pensjonen 
 • Når kan jeg ta ut ytelsespensjonen?

  Uttak av ytelsespensjon kan skje tidligst fra 62 år. Tidlig uttak gir lavere årlige pensjonsbeløp. Alderspensjon fra ytelsespensjon er vanligvis en livsvarig ytelse.

 • Hva skjer hvis du dør?

  • Dine etterlatte vil ikke arve eventuell resterende ytelsesbasert alderspensjon, disse midlene går i tilfelle tilbake til forsikringsfellesskapet. 
  • Arbeidsgiver kan i imidlertid ha en barnepensjonsforsikring. Barn under 21 år vil da få en pensjon etter deg. 
  • Arbeidsgiver kan i tillegg også ha en ektefellepensjonsforsikring. Ektefelle vil da få en pensjon etter deg. I mange ordninger er også samboer omfattet. 
 • Hva skjer når jeg slutter i jobben?

  Når du slutter i en jobb hvor det er ytelsespensjon får du med deg dine opptjente pensjonsrettigheter i en såkalt fripolise som spesifiserer hvilke garanterte ytelser du har krav på fra pensjonsalder (67 år). Du får bare med deg pensjonsopptjeningen i en fripolise dersom du har vært ansatt i bedriften i minst 12 måneder. Fripoliser gir garanterte pensjonsytelser. Les mer om fripoliser her.

  Enkelte pensjonsselskaper tilbyr sine kunder å gjøre om fripoliser med garanterte ytelser til fripoliser med investeringsvalg. Les mer om fripoliser med investeringsvalg her.

 • Blir ytelsespensjonen redusert hvis du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon?

  Ytelsespensjonen blir ikke redusert selv om du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon. Du kan ha ubegrenset med arbeidsinntekt ved siden av ytelsespensjonen.