Nåverdien av rentegarantien og opsjonsverdien

Nåverdi er dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer.

En krone i dag vil normalt sett være mer verdt enn en krone om et år.  I løpet av året kan vi få renter på kronen. Samtidig vil prisstigningen spise opp litt av fremtidskronens realverdi. Når vi låner ut kronen vår tar vi også sjansen på at låntageren klarer å betale oss tilbake. En krone på hånden er derfor bedre enn en krone i fremtiden.

Hvis vi skal sammenligne penger i nåtiden med penger i fremtiden må vi derfor beregne beløpene til nåverdi. Det gjør vi ved å diskontere de fremtidige kontantstrømmene med en rente eller rentekurve – gjerne kalt diskonteringsrente.

Eksempel

La oss se på en fripolisekunde som har 100 kroner i pensjonskapital, fire prosent i garantert rente og ti år igjen til han går av med pensjon. Om ti år vil hans pensjonskapital ha øket til 148 kroner. Kundens garanterte rente er høyere enn markedsrenten for et innskudd med tilsvarende risiko.

For å finne nåverdien av kundens fremtidsverdi på 148 kroner må vi derfor regne tilbake beløpet til nåtiden med markedsrenten. Siden markedsrenten er lavere enn den garanterte renten er nåverdien på 124 kroner høyere enn kundens pensjonskapital på 100 kroner. Sagt på en annen måte måtte kunden hatt 124 kroner i kapital i dag for å være sikker på å sitte igjen med 148 kroner om ti år uten rentegarantien.

Forskjellen på 24 kroner kaller vi nåverdien av rentegarantien.

Konverteringsopsjon

Opsjon som gir kunden en rett til å konvertere sin garanterte fripolise til investeringsvalg på et selvvalgt tidspunkt i fremtiden.

Enkelte bransjeaktører har omtalt rentegarantiene som både ubrukelige og garantier for garantert lavere pensjon. Denne påstanden ignorerer imidlertid at kunden har en rett, men ikke plikt, til å konvertere fripolisen i fremtiden. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom det generelle rentenivået stiger over den garanterte årlige minimumsrenten. Denne rettigheten har en verdi for kunden og en tilsvarende potensiell kostnad for leverandøren.

Ved et høyere rentenivå vil verdien av å ha en garantert avkastning synke og det vil bli mer attraktivt å konvertere fripolisen til investeringsvalg. Etter konverteringen slipper kunden å gi fra seg 20 prosent av avkastningen over den garanterte renten og får muligheten til å velge en portefølje med høyere forventet avkastning og risiko. Denne retten kan bare utøves en gang og det er ikke mulig å få tilbake den garanterte renten på et senere tidspunkt.

Denne opsjonsverdien blir beregnet i fripolisekalkulatoren og kommer på toppen av nåverdien av rentegarantien.