Ny offentlig AFP

For deg som er født i 1963 eller senere

AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning (fra 62 til 67 år) til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden.

 • De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde gammel AFP-ordning.
 • Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.
 • Det forutsettes at det etableres systemer for medregning
  av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt.

  • Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. Ansatte født 1963–1966 som på uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP:
  • Årskull                 Kvalifikasjonskrav
   1963                      3 av 5 siste år
   1964                      4 av 6 siste år
   1965                      5 av 7 siste år
   1966                      6 av 8 siste år
   Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.
  • AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år.
  • AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse.
  • Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall (jf. levealdersjusteringLevealdersjustering av pensjon betyr at den årlige pensjonsutbetalingen du skal motta justeres i forhold til forventet levealder for ditt årskull.
   Mer om Levealdersjustering
   ). Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Se presentasjon av avtalen på www.regjeringen.no

Se hele avtalen (PDF) her

Er du født i 1962 eller tidligere? Da er det gammel AFP-ordning som gjelder for deg.