Ny offentlig tjenestepensjon

Offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere har ny tjenestepensjon fra 2020.  Er du født i 1962 eller tidligere gjelder fortsatt den gamle ordningen for alderspensjon og AFP. 

Hva er nytt?

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i gammel ordning er reglene like for kvinner og menn, og sikrer en livsvarig utbetaling av pensjon. Den nye ordningen er imidlertid utformet som påslagspensjon og likner mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor.

Påslagspensjon betyr at du tjener opp pensjon som en andel av lønnen din, på samme måte som i folketrygden, i motsetning til i gammel ordning hvor pensjon beregnes ut fra sluttlønn.

Opptjent pensjon fra før 2020 beholdes i en såkalt oppsatt pensjon.

Den nye ordningen har følgende hovedregler:

Alderspensjonen tjenes opp (fra 1. januar 2020) med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (din lønn) i inntektsintervallet 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1–12 G.

• Arbeidstakere som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP), gis betinget tjenestepensjon som et tillegg til alderspensjonen.

• Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 1. januar 2020 med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget (din lønn) opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp.

• Alle år i jobb fram til 75 år gir pensjonsopptjening. (Betinget tjenestepensjon tjenes opp til du fyller 62 år)

• Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

• Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

• Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at
pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall (dvs. – litt forenklet sagt – den statistisk beregnede forventede levealder for ditt årskull)

• Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

• De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra den nye påslagsordningen.

• AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning (fra 62 til 67 år) til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden.

Ny offentlig AFP

 

Se presentasjon av avtalen på www.regjeringen.no

Se hele avtalen (PDF) her

Hensyn som er forsøkt ivaretatt i ny offentlig tjenestepensjon

  • Det skal lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig skal bli ivaretatt
  • Det skal være lett å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte skal få tjenestepensjon

Er du født i 1962 eller tidligere er det den gamle ordningen som gjelder for deg. Les om den gamle ordningen.

Statlig tjenestepensjon

Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

https://www.spk.no
Kommunal tjenestepensjon

Noen kommuner har egne pensjonskasser som må kontaktes direkte. Krever innlogging hos KLP.

https://www.klp.no