Ny offentlig tjenestepensjon

Offentlig ansatte har ny tjenestepensjon fra 2020. Den nye ordningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. Er du født i 1962 eller tidligere gjelder den gamle ordningen for alderspensjon og AFP.

Hva er nytt?

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i gammel ordning er reglene like for kvinner og menn, og sikrer en livsvarig utbetaling av pensjon. Den nye ordningen er imidlertid utformet som påslagspensjon og likner mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor.

Påslagspensjon betyr at du tjener opp pensjon som en andel av lønnen din, på samme måte som i folketrygden, i motsetning til i gammel ordning hvor pensjon beregnes ut fra sluttlønn.

Den nye ordningen har følgende hovedregler:

Alderspensjonen tjenes opp (fra 1. januar 2020) med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (din lønn) i inntektsintervallet 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1–12 G.

• Arbeidstakere som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP), gis betinget tjenestepensjon som et tillegg til alderspensjonen.

• Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 1. januar 2020 med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget (din lønn) opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp.

• Alle år i jobb fram til 75 år gir pensjonsopptjening. (Betinget tjenestepensjon tjenes opp til du fyller 62 år)

• Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

• Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

• Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at
pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall (dvs. den statistisk beregnede forventede levealder for ditt årskull)

• Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

• De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra den nye påslagsordningen.

• AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning (fra 62 til 67 år) til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden.

Ny offentlig AFP

 

Se presentasjon av avtalen på www.regjeringen.no

Se hele avtalen (PDF) her

Hensyn som er forsøkt ivaretatt i ny offentlig tjenestepensjon

  • Det skal lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig skal bli ivaretatt
  • Det skal være lett å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte skal få tjenestepensjon

Er du født før 1963 er det den gamle ordningen som gjelder for deg. Les om den her.

Statlig tjenestepensjon

Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

https://www.spk.no
Kommunal tjenestepensjon

Noen kommuner har egne pensjonskasser som må kontaktes direkte. Krever innlogging hos KLP.

https://www.klp.no