Ny offentlig tjenestepensjon

Offentlig ansatte får ny tjenestepensjon fra 2020. Den nye ordningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. Er du født i 1962 og tidligere gjelder dagens ordning for alderspensjon og AFP.

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk våren 2018 en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Det vil bli laget et lovforslag basert på avtalen for gruppene som i dag har lovfestede pensjonsordninger. Forslaget sendes ut på ordinær høring før det oversendes til Stortinget for behandling.

Hva er partene blitt enige om?

Avtalen omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i dag vil reglene være like for kvinner og menn, og sikre en livsvarig utbetaling av pensjon. Pensjonen utformes imidlertid forskjellig fra dagens løsning og vil være mer lik pensjonen i folketrygden og i privat sektor.

For eksempel vil du tjene opp pensjon som en andel av lønnen din, på samme måte som i Folketrygden, i motsetning til i dag hvor pensjon beregnes ut fra sluttlønn.

Hovedpunkter i avtalen

Avtalen innebærer at:

 • Det vil lønne seg å jobbe lenger
 • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
 • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
 • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Den nye pensjonsordningen skal ha følgende regler:

• Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1–12 G.

• Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

• Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

• Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at
pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall (dvs. den statistisk beregnede forventede levealder for ditt årskull)

• Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

• De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra den nye påslagsordningen.

Ny AFP i offentlig sektor

AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden.

 • De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning.
 • Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.
 • Det forutsettes at det etableres systemer for medregning
  av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt.

  • Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. Ansatte født 1963–1966 som på uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP:
  • Årskull                 Kvalifikasjonskrav
   1963                      3 av 5 siste år
   1964                      4 av 6 siste år
   1965                      5 av 7 siste år
   1966                      6 av 8 siste år
   Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.
  • AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarigytelse.
  • Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall (jf. levealdersjusteringLevealdersjustering av pensjon betyr at den årlige pensjonsutbetalingen du skal motta justeres i forhold til forventet levealder for ditt årskull.
   Mer om Levealdersjustering
   ). Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Se presentasjon av avtalen på www.regjeringen.no

Se hele avtalen (PDF) her

Alderspensjonen tjenes opp uavhengig av folketrygden. Det blir dermed ikke nødvendig å samordne pensjonen med folketrygden, slik det gjøres i dag.