Hva er offentlig AFP?

I offentlig sektor er AFP en førtidspensjonsordning. Du må slutte i jobben – helt eller delvis – for å få offentlig AFP. Du må gå ned minst 10% i stilling, og den gjenværende stillingen må utgjøre minst 60% av fulltidsstilling.

Eksempel:
Lise er 62 år og tar ut 40 prosent AFP. Det betyr at hun jobber tre dager i uken med 60 prosent lønn, og er hjemme to dager i uken med 40 prosent AFP.

I stat og kommune kan du ta ut AFP fra du er 62 til du blir 67 år. Alle offentlig ansatte har i utgangspunktet rett til AFP. Følgende hovedkrav må likevel oppfylles:

 • Du må ha jobbet i offentlig sektor i minimum tre år før du fyller 62 år
 • Du må jobbe til du er minimum 62 år
 • Du må stå i jobben når du tar ut AFP

Regelverket for opptjening av AFP er ulikt i stat og kommune. Sjekk med din arbeidsgiver for nærmere informasjon.

Hvor mye får du i offentlig AFP?

Utgangspunktet er den alderspensjonenAlderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv.
Mer om Alderspensjon
fra folketrygdenFolketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.
Mer om Folketrygden
du ville ha fått dersom du hadde jobbet til du ble 67 år. Offentlig AFP beregnes på ulike måter avhengig av din alder.

Hvis du er mellom 62 og 65 år, er offentlig AFP lik den folketrygden du ville ha fått dersom du hadde arbeidet til 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året.

Hvis du er mellom 65 og 67, vil offentlig AFP bli beregnet ut i fra det som gir deg høyest pensjon av:

 • Enten den alderspensjonen i folketrygden du ville ha fått dersom du hadde arbeidet til 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året
 • Eller AFP beregnet som alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningenTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
  Mer om Tjenestepensjon
  . Denne gir i dagens ordning 66 prosent av sluttlønna i samlet pensjon.

Du kan beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene hos NAV. Logg på www.nav.no/dinpensjon

OBS: Ny offentlig AFP fra 2020 (ikke endelig vedtatt)

AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden.

 • De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning.
 • Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.
 • Det forutsettes at det etableres systemer for medregning
  av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt.

  • Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. Ansatte født 1963–1966 som på uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP:
  • Årskull                 Kvalifikasjonskrav
   1963                      3 av 5 siste år
   1964                      4 av 6 siste år
   1965                      5 av 7 siste år
   1966                      6 av 8 siste år
   Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.
  • AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse.
  • Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall (jf. levealdersjusteringLevealdersjustering av pensjon betyr at den årlige pensjonsutbetalingen du skal motta justeres i forhold til forventet levealder for ditt årskull.
   Mer om Levealdersjustering
   ). Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Se presentasjon av avtalen på www.regjeringen.no

Se hele avtalen (PDF) her

 • Offentlig AFP i kombinasjon med arbeidsinntekt

  Du kan tjene inntil 15 000 kroner uten at offentlig AFP blir redusert. Inntekt over 15 000 kroner vil føre til redusert AFP.

 • AFP og næringsinntekt – mister jeg offentlig AFP?

  Jeg mottar AFP fra offentlig sektor, og er klar over at jeg ikke kan tjene mer enn 15 000 kroner i året før pensjonen blir redusert. Men hva hvis jeg etablerer eget firma og tjener penger der?

  Hvis du etablerer et enkeltpersonforetak, regnes du og firmaet for å være identisk. Foretakets overskudd blir da din næringsinntekt. Næringsinntekt reduserer AFP på samme måte som lønnsinntekt. Det vil altså ikke lønne seg å etablere et enkeltpersonforetak, fordi overskudd over 15 000 kroner reduserer AFP på samme måte som lønn over 15 000 kroner.

  Du kan også opprette et aksjeselskap. All inntekt tilhører da selskapet, og ikke deg. Hvis du ikke tar ut lønn fra selskapet, har du heller ingen ekstra arbeidsinntekt, og får da beholde AFP-pensjonen uavkortet.

 • AFP og styrehonorar

  Jeg har AFP fra offentlig sektor. Nå har jeg fått tilbud om å gå inn i et styre, og vil motta styrehonorar for jobben. Vil styrehonorarer påvirke AFP-pensjonen?

  AFP vil bli redusert hvis styrehonorarer overstiger 15 000 kroner. Dette gjelder så lenge du mottar AFP, som er til og med den måneden du fyller 67 år.