Offentlig AFP? (Gammel ordning)

For deg som er født 1962 eller tidligere 

I gammel ordning er AFP en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år. Du må slutte i jobben – helt eller delvis – for å få offentlig AFP. Du må gå ned minst 10% i stillingsstørrelse. I Statens pensjonskasse er det også et krav at den eventuelt gjenværende stillingen må utgjøre minst 60% av fulltidsstilling. 

Eksempel:
Lise er 62 år og tar ut 40 prosent AFP. Det betyr at hun jobber tre dager i uken med 60 prosent lønn, og er hjemme to dager i uken med ca. 40 prosent AFP.

I stat og kommune kan du ta ut AFP fra du er 62 til du blir 67 år. Alle offentlig ansatte har i utgangspunktet rett til AFP. Følgende hovedkrav må likevel oppfylles:

 • I kommunal sektor må du ha jobbet i offentlig sektor i minimum tre år før du fyller 62 år 
 • Du må jobbe til du er minimum 62 år
 • Du må stå i jobben når du tar ut AFP

Regelverket for inntekt ved siden av AFP i perioden 65-67 år er ulikt i stat og kommune. Sjekk med din arbeidsgiver for nærmere informasjon. 

Hvor mye får du i offentlig AFP?

Offentlig AFP beregnes på ulike måter avhengig av din alder.

Hvis du er mellom 62 og 65 år, er offentlig AFP lik beregnet folketrygd etter gamle regler forutsatt arbeid til 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året. 

Hvis du er mellom 65 og 67, vil offentlig AFP bli beregnet ut fra det som gir deg høyest pensjon av: 

 • Beregnet folketrygd etter gamle regler forutsatt arbeid til 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året. 
 • Eller AFP beregnet som alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningenTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
  Mer om Tjenestepensjon
  . Denne gir i gammel ordning 66 prosent av sluttlønna i samlet pensjon.
   

Du kan beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene hos NAV. Logg på www.nav.no/dinpensjon 

Er du født i 1963 eller senere? Da er det ny AFP-ordning som gjelder for deg.

 • Offentlig AFP i kombinasjon med arbeidsinntekt

  Du kan tjene inntil 15 000 kroner uten at offentlig AFP blir redusert. Inntekt over 15 000 kroner vil føre til redusert AFP. Dette gjelder i statlig sektor i hele AFP-perioden, men  ikke nødvendigvis i hele AFP-perioden i kommunal sektor.  

  Hvis kommunal AFP fra 65 år er beregnet som en tjenestepensjon, kan man tjene hva man vil i privat sektor. Man følger altså samme regler som for offentlig alderspensjon.  

 • AFP og næringsinntekt – mister jeg offentlig AFP?

  Jeg mottar AFP fra offentlig sektor, og er klar over at jeg ikke kan tjene mer enn 15 000 kroner i året før pensjonen blir redusert. Men hva hvis jeg etablerer eget firma og tjener penger der?

  Hvis du etablerer et enkeltpersonforetak vil du bli identifisert med ditt eget firma. Foretakets overskudd blir da din næringsinntekt. Næringsinntekt reduserer AFP på samme måte som lønnsinntekt. Det vil altså ikke lønne seg å etablere et enkeltpersonforetak, fordi overskudd over 15 000 kroner reduserer AFP på samme måte som lønn over 15 000 kroner.

  Du kan alternativt opprette et aksjeselskap. All inntekt tilhører da selskapet, og ikke deg. Hvis du ikke tar ut lønn fra selskapet, har du heller ingen ekstra arbeidsinntekt, og får da beholde AFP-pensjonen uavkortet.

 • AFP og styrehonorar

  Jeg har AFP fra offentlig sektor. Nå har jeg fått tilbud om å gå inn i et styre, og vil motta styrehonorar for jobben. Vil styrehonorarer påvirke AFP-pensjonen?

  AFP vil bli redusert hvis styrehonorarer overstiger 15 000 kroner. Dette gjelder så lenge du mottar AFP, som er til og med den måneden du fyller 67 år.