Offentlig tjenestepensjon (Gammel ordning)

Alle som jobber i stat og kommune, og som er født i 1962 eller tidligere har ytelsespensjon på jobben. Det betyr at pensjon fra jobben pluss pensjon fra folketrygden til sammen utgjør en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. 

I staten er ytelsesnivået alltid 66 prosent av sluttlønnen. Det er den også i de fleste kommuner. I noen kommuner kan ytelsen være 70 prosent. Etter innføring av levealdersjustering må man imidlertid som oftest jobbe lenger enn til fylte 67 år for å oppnå dette nivået. 

Eksempel:
Du er fødi 1958 eller tidligere  og er statsansatt. . Summen av din folketrygdFolketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.
Mer om Folketrygden
og tjenestepensjonTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Mer om Tjenestepensjon
fra jobben skal da bli 66 prosent av den lønnen du har når du slutter som 67-åring, forutsatt at du da har stått i ordningen i minimum 30 år. Tjener du 600 000 kroner når du er 67, og har jobbet i offentlig sektor i minimum 30 år, blir samlet pensjon rundt 400 000 kroner.

Maksimal lønn som teller med i beregningsgrunnlaget i pensjonsordningen er 12 G (G er folketrygdens grunnbeløp som reguleres i mai hvert år).

Tjenestepensjon i offentlig sektor er livsvarig. Du kan først ta ut pensjonen fra du er 67 år. Offentlig AFP (gammel ordning) er en tidligpensjonsordning for årene 62 til 67 år. Les mer om AFP her.

Levealdersjustering av offentlig tjenestepensjon 

Fra 2011 fikk vi reglene om levealdersjusteringLevealdersjustering av pensjon betyr at den årlige pensjonsutbetalingen du skal motta justeres i forhold til forventet levealder for ditt årskull.
Mer om Levealdersjustering
i alderspensjon fra folketrygden og i offentlig tjenestepensjon. Prinsippet om at pensjonen skal justeres i forhold til forventet levealder ble innført for å sikre bærekraft i pensjonssystemet, etterhvert som gjennomsnittlig levealder øker. De som omfattes av levealdersjustering må i utgangspunktet stå lenger i jobb (dvs. ut over 67 år) for å oppnå samme pensjonsnivå (jf. 66% av sluttlønn).

I hvilken grad du blir berørt av levealdersjustering kommer an på når du er født. Alle som er født etter 1943 omfattes i utgangspunktet av levealdersjustering, men enkelte årskull kompenseres gjennom en individuell garanti slik at:

 • Alle som er født i 1944 og senere, berøres i utgangspunktet av levealdersjusteringen.  
 • Hvis du er født i 1958 eller tidligere og har full opptjening (30 år), skal pensjonen likevel komme opp på garantinivået (66% av sluttlønn) ved uttak fra 67 år. 
 • Årskullene 1959, 1960, 1961 og 1962 er fra 2020 delvis omfattet av den individuelle garantien. Disse kullene får en nærmere bestemt andel av garantitillegget som er gitt til medlemmer født i 1958 og tidligere. Les mer om individuell garanti . 
Offentlig AFP (gammel ordning)

Ny offentlig tjenestepensjon gjelder kun for de som er født i 1963 eller senere.  Les om den nye pensjonsordningen.

Statlig tjenestepensjon

Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

https://www.spk.no
Kommunal tjenestepensjon

Noen kommuner har egne pensjonskasser som må kontaktes direkte. Krever innlogging hos KLP.

https://www.klp.no
 • Hvor mye får jeg i offentlig tjenestepensjon?

  Størrelsen på endelig pensjon vil være avhengig av

  • Når du er født
  • Hvor mange år du jobber i offentlig sektor
  • Om du jobber til du fyller 67 år, eller om du slutter tidligere
  • Din lønn. Pensjonsinnskudd skjer på basis av lønn opp til 12 G

  Logg deg på Statens pensjonskasse for bruk av deres pensjonskalkulator.

 • Når kan jeg ta ut offentlig tjenestepensjon?

  Offentlig tjenestepensjon opptjent i gammel ordning kan tas ut fra du er 67 år, eventuelt fra tidligere særaldersgrense. Gammel offentlig AFP kan tas ut fra 62 år. (Gammel ordning gjelder for deg som er født i 1962 eller tidligere) 

 • Hva skjer ved dødsfall?

  • Det er ingen arv til egne etterlatte av eventuell resterende alderspensjon  
  • Barn opp til 20 år får en barnepensjon. 
  • Ektefelle kan også ha krav på ektefellepensjon. 
  • Samboer får ingenting. 
 • Hva skjer med offentlig tjenestepensjon når jeg slutter i jobben?

  Når du (som er født i 1962 eller tidligere) slutter i en jobb som har offentlig tjenestepensjon før pensjonsalder, vil du få med deg den allerede opparbeide pensjonen i en såkalt «oppsatt pensjonsrett». Du må være klar over at rett til slik oppsatt pensjon (fra tidligst 67 år) krever at du har jobbet til sammen minst 3 år i offentlig sektor. 

  Dersom du er født i 1963 eller senere og har oppsatt pensjonsrett fra den gamle ordningen, gjelder fleksibel uttaksalder, tidligst fra 62 år, også for denne pensjonen.  

 • Blir offentlig tjenestepensjon fra den gamle ordningen redusert hvis jeg tjener penger samtidig med at jeg tar ut pensjon?

  Offentlig tjenestepensjon blir ikke redusert hvis du har arbeidsinntekt fra privat sektor (dvs. at du har en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon) i tillegg til pensjonen. 

  Hvis du derimot tar deg jobb hos en arbeidsgiver som har offentlig tjenestepensjon, blir tjenestepensjonen redusert eller faller helt bort. 

  Det gjelder unntak for denne hovedregelen i offentlig sektor hvis du kun mottar pensjonistlønn. Da vil du slippe reduksjon i pensjonen. Du kan motta pensjonistlønn for kortvarig (tilfeldig) arbeid. Det skal ikke være videreføring av tidligere arbeidsforhold. Pensjonistlønnen justeres årlig, og er 233 kroner per time i 2023. 

  Det gjelder også unntak for deg som er født i 1963 og senere, og tar ut oppsatt tjenestepensjon fra den gamle ordningen. 

 • Lite å tjene på å jobbe etter 62 år?

  Jeg har hørt at statsansatte ikke øker sin pensjon noe særlig ved å være i jobb etter 62 år. Stemmer det?

  Ansatte i stat og kommuner har tjent opp full tjenestepensjon når de har arbeidet full stilling i offentlig sektor i 30 år. Hvis du har full opptjening som 62-åring, har du liten pensjonsmessig gevinst av å jobbe lenger. Hvis du derimot ikke har full opptjening når du er 62 år, vil pensjonen bli høyere ved å fortsette i jobben. Husk også at lønn alltid er høyere enn pensjon. Du går alltid ned i inntekt når du slutter å jobbe, uansett når det skjer.

 • Hva skjer hvis jeg jobber etter fylte 67 år?

  Tjenestepensjonen din kan bli lavere dersom du jobber utover 67 år. Dette skyldes at tjenestepensjonen din samordnes med pensjonen fra folketrygden. Uavhengig av når du faktisk tar ut folketrygden din, gjøres det gjøres fradrag som om du først tar ut denne når du fratrer stillingen. Dersom du jobber utover 67 år får du derfor beregnet stadig høyere fradrag i tjenestepensjonen, noe som kan medføre at du får lavere tjenestepensjon. Den individuelle effekten av samordningsreglene er imidlertid avhengig av mange variabler; som lønnsnivå, opptjeningstid og hvilket år du er født i. Du bør derfor innhente beregninger på hvilke konsekvenser ulike fratredelsestidspunkter har for din samordnede offentlige tjenestepensjon. 

 • Hvordan får jeg korrekt oppføring hos Statens pensjonskasse?

  Da jeg logget meg inn på Statens pensjonskasse, oppdaget jeg at jeg sto med null i inntekt i fem år. Følgelig fikk jeg ingen pensjonsopptjening de årene. Det er feil, jeg var ansatt og fikk lønn i perioden. Hvordan går jeg fram for å få rettet dette?

  Ta kontakt med Statens pensjonskasse og forklar forholdet. Du må dokumentere at du har arbeidet i offentlig sektor i de fem årene som mangler. Som dokumentasjon kan du bruke skattemeldingen for de årene det gjelder. Der vil det stå hvor lønnsinntekten kommer fra. Du kan også bruke en attest som dokumentasjon. Det må fremgå av attesten at du har jobbet i statlig virksomhet i den perioden det gjelder.