Forvaltningsgebyr

Sparing til pensjon er noko som skjer over lang tid. Over tid vil effekten av rentes rente vera ein vesentleg bidragsytar til at pensjonsbehaldninga di aukar. Derfor kan det vera smart å starta sparing til pensjon medan ein er ung.

Det er den same effekten av rentes rente som gjer at forskjellar i kostnader, som kan opplevast som «berre nokre prosent», kan ha ein stor effekt på kva pensjonsbehaldning du endar opp med ein gong i framtida.

Slik et forvaltningsgebyr av pensjonen din

1 prosent kan gjera stor forskjell

Effekten av forvaltningskostnader, og korleis dei kan eta av pensjonen din, kan illustrerast ved å sjå nærare på avkastinga over tid frå eit tenkt pensjonsinnskot i dag på t.d. kr 15.000,-. Dette kan svara til eit beløp du set av til pensjonssparing i løpet av 1 år. Naboen din set av tilsvarande beløp, men du og naboen din plasserer pensjonspengane i to ulike aksjefond, som har ulike forvaltningskostnader. Fondet ditt har årlege forvaltningskostnader på 1,40% av pensjonsbehaldninga. Din nabos fond har berre 0,40% i årlege forvaltningskostnader. Begge fonda gir den same årlege brutto avkastinga, det vil seia avkasting før frådrag av forvaltningskostnader. Det er forskjellane i forvaltningsgebyra åleine som gjer at fonda har ulik netto avkasting til andelseigarane sine.

Etter 30 år sit du igjen med ei pensjonsbehaldning som er mykje mindre enn naboens. Verdien av pensjonssparinga di utgjer berre ¾ av pensjonsbehaldninga til naboen. Sagt med andre ord; det faktumet at den årlege forvaltningskostnaden har vore 1% høgare enn i fonda til naboen, har gjort at kostnadene har ete opp 25% av pensjonsbehaldninga di.

Som dømet illustrerer, er det viktig å vurdera forvaltningskostnadene og administrasjonsgebyr som blir trekte av sparesaldo når du skal velja fond og leverandør. Alt anna lik, bør du derfor:

  • velja ein leverandør med lågast mogleg administrasjonsgebyr
  • velja eit fond eller spareprofil med lågast mogleg forvaltningskostnader

Ikkje gløym at reduserte kostnader betyr –alt anna likt – garantert høgare avkasting for deg!

Vel produkt og ta Gebyrsjekken
Les meir om å samla pensjonskapitalbevisa dine