Administrasjonsgebyr

I tillegg forvaltningskostnader har dei fleste av pensjonsleverandørane eit såkalla administrasjonsgebyr som blir belasta årleg på pensjonskapitalbevis og andre pensjonsprodukt.

Storleiken på administrasjonsgebyretPris på pensjonsprodukt eller annet finansielt produkt. Administrasjonsgebyret betales årlig og beregnes som regel i prosent av sparesaldo.
Mer om Administrasjonsgebyr
er avhengig av storleiken på sparesaldo i pensjonskapitalbeviset. Hos fleire pensjonsselskap kan det årlege administrasjonsgebyret utgjera over 4,5% av sparesaldoen din. I desse tilfella må du altså betala eit gebyr som et over 4,5% av pensjonsbehaldninga di kvart år. Ikkje alle selskap har administrasjonskostnader på pensjonsprodukta sine. Det er pensjonskapitalbevis der sparesaldoen er forholdsvis låg, typisk frå kr 10.000,- og lågare, at administrasjonsgebyra et mest av pensjonspengane dine.

Slik et administrasjonsgebyr av pensjonen din

Flytta til annan leverandør?

Det skal mykje til å forsvara at du bør bli verande hos ein leverandør viss pensjonskapitalbeviset ditt blir belasta med årlege kostnader som utgjer nærare 4,5% eller meir, av inneståande saldo. For at du skal ha ei positiv netto avkasting på pensjonskapitalbeviset ditt må avkasting altså dekke både forvaltningskostnader (typsik 1-2%) og dessutan administrasjonskostnader på opptil 4,5% og høgare. Desse kostnadene og gebyra blir belasta deg uansett, så dersom avkastinga i utgangspunktet var på 4% før belastning av kostnader og gebyr, vil du i så fall ha ein nedgang i sparesaldo frå eitt år til eit anna.

Eksempel på hvordan kostnader spiser av din pensjon

Ikkje alle pensjonsleverandørar belastar administrasjonsgebyr, og desse leverandørane bør derfor vurderast viss du er i ein situasjon der du betaler relativt høge gebyr. Logg på Norsk Pensjon og få oversikt over pensjonskapitalbevisa dine og andre private pensjonsrettar.

Ta Gebyrsjekken – sjå kva du kan spara

Les meir om korleis forvaltningskostnader et av pensjonen din her.