Spørsmål og svar

 • Har jeg fripolise med garanti?

  Hvis du er usikker på om du har fripolise(r) fra tidligere arbeidsforhold kan du logge deg på www.norskpensjon.no med ditt personnummer og BankID. Hos Norsk Pensjon kan du se om du har fripoliser, hvilke(t) selskap som forvalter dem og hvor mye du kan forvente i årlig pensjon fra fripolisen(e).

  For å kunne bruke fripolisekalkulatoren trenger du kontoutskriften for din fripolise. For å få tilgang til kontoutskriften må du imidlertid logge deg inn på fripoliseselskapets hjemmeside. For hjelp til å finne kontoutskriften, klikk her. Den årlige kontoutskriften for fripolisen sendes også ut i løpet av våren hvert år.

  Fripoliser er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon. Fripoliser har i utgangspunktet en garantert ytelse, det vil si en garantert årlig alderspensjon basert på den garantere renten (ca. 2,5-4 %). Les mer om fripoliser her

 • Hvor finner jeg kontoutskriften?

  Du finner din årlige kontoutskrift hos selskapet som forvalter din fripolise. Kontoutskriften inneholder alle opplysningene du trenger for å bruke fripolisekalkulatoren. Klikk på ditt selskap for å se hvordan du finner kontoutskriften.

  Storebrand

  DNB

  Nordea Liv

  Gjensidige

  Sparebank 1

  Hvis du ikke vet hvilket selskap som forvalter din fripolise kan du logge deg på www.norskpensjon.no med personnummer og BankID. Hos Norsk Pensjon vil det fremgå om du har en eller flere fripoliser, samt hvilke(t) selskap som forvalter eventuelle fripoliser.

 • Hva skal jeg med et anslag på verdien av garantien?

  Fripolisekalkulatorens verdianslag bidrar til at du får et bedre og mer fullstendig beslutningsgrunnlag hvis du vurderer å bytte til fripolise med investeringsvalg.

  Hvis verdianslaget er null er det en indikasjon på at det kan lønne seg å velge investeringsvalg. Hvis verdien er positiv må du vurdere om fordelen av å kunne velge en høyere aksjeandel er større enn ulempen ved å gi fra deg en risikofri rente som er høyere enn den rådende markedsrenten.

  Du kan se verdien av garantien i forhold til den mulige gevinsten du vil kunne oppnå ved å bytte til en fripolise med investeringsvalg med høy aksjeandel. Samtidig må du ta i betraktning at den forventede meravkastningen fra en fripolise med investeringsvalg ikke er en garantert avkastning, men en prognose basert på hvordan aksjemarkedet har oppført seg historisk. Hvis du ikke allerede har fått en prognose for hva et bytte til fripolise med investeringsvalg vil kunne bety for deg, bør du ta kontakt med ditt pensjonsselskap. For tiden er det kun Storebrand og DNB som tilbyr bytte til fripolise med investeringsvalg.

  Bruk fripolisekalkulatoren til å kontrollere et eventuelt tilbud om kompensasjon. Fra 1.1.2022 kan livselskapet velge å tilby deg en kompensasjon for tapet av rentegarantien. Dersom selskapet tilbyr deg slik betaling for verdien av garantien, kan du bruke Finansportalens fripolisekalkulator til å kontrollere at selskapets tilbud om betaling for rentegarantien er rimelig. Dersom selskapet tilbyr betaling for rentegarantien ved bytte til fripolise med investeringsvalg gjelder følgende:

  • Kompensasjonen skal i så fall reflektere verdien av rentegarantien på avtaletidspunktet, basert på realistiske forutsetninger om fremtidig renteutvikling.
  • Videre skal det gis skriftlig informasjon om hvordan kompensasjonen er beregnet.

   

 • Hva er verdien av garantien?

  Verdien av garantien er verdien av den garanterte renten du har i din fripolise. Hvis du bytter til fripolise med investeringsvalg mister du rentegarantien og verdien av garantien går tapt for deg. Du kan derfor se på verdien av garantien som din oppstartskostnad for å komme i gang med investeringsvalg; noe som kan gi en høyere pensjonsutbetaling, men uten at dette garanteres. Verdien av garantien fremkommer som forskjellen mellom fripolisens anslåtte virkelige verdi (nåverdi) og den verdien selskapet tilbyr (flytteverdi) i forbindelse med bytte til fripolise med investeringsvalg.

  Verdien av garantien kan også betraktes som et anslag på hvor mye det ville kostet fripoliseselskapet å kvitte seg med sine forpliktelser for din rentegaranti til et annet selskap.

  Verdien av garantien består av to deler:

  Nåverdi: Bestemmes av forskjellen mellom den garanterte renten og markedsrenten, hvor mange år det er igjen til pensjonsutbetalingene starter og din forventede levealder.

  Opsjonsverdi: Du kan selv velge om og når du vil bytte til investeringsvalg. Det gjør at du for eksempel kan velge å beholde rentegarantien så lenge den er høyere enn markedsrenten og bytte til investeringsvalg hvis rentenivået stiger. Da slipper du i tillegg å betale livselskapet 20 prosent av avkastningen utover det du er garantert. Denne retten har en verdi for deg og er en forpliktelse som livselskapet hadde vært nødt til å betale for å bli kvitt.

  Alternativt kan vi forenklet se på verdien av garantien som det beløpet som bør legges til din pensjonskapital i dag for at du kan få den samme pensjonen ved å investere i risikofrie obligasjoner med dagens markedsrenter. Dette skal gi det samme pensjonsnivå som din tidligere garanterte pensjon. Dette kan, noe forenklet, illustreres som følger:

  Det finnes mange måter å beregne verdien av garantien. Livselskapene bruker komplekse modeller og sitter på mer informasjon enn det som kan leses ut av en kontoutskrift. Vi har vært nødt til å lage en enklere og universell beregningsmodell som i større eller mindre grad vil avvike fra livselskapenes egne beregninger. Resultatet må derfor tolkes mer som en indikasjon på verdien enn et fasitsvar. Verdien for deg avhenger i tillegg av din egen økonomiske situasjon og behov for forutsigbare pensjonsutbetalinger.

  Hvis din beregning gir en positiv verdi betyr det sannsynligvis at din leverandør taper penger på avtalen med deg. Årsaken er at din fripolise garanterer en årlig minimumsavkastning som er høyere enn det livselskapet klarer å få i markedet for risikofrie obligasjoner. Selskapet må derfor enten ta sjansen på å ta større risiko for egen regning eller å årlig selv betale deg den manglende avkastningen. I denne sammenhengen er selskapets kostnad lik din verdi.

  Se også: Slik beregnes verdien av garantien

 • Kan jeg få et anslag uten å bruke egne tall fra kontoutskriften?

  Ja, vi har laget en forenklet oversikt over hvilket verdianslag en kunde kan forvente. Den gir en overordnet oversikt hvis du ikke har kontoutskriften tilgjengelig. Illustrasjonen viser verdien av garantien sortert etter alder og beregnet rente.

  Resultatet viser som forventet at kundene med høyest garantert rente har de høyeste verdianslagene. Generelt har de eldste fripoliseeierne høyere garanterte renter enn de yngre fordi nivået på garantirentene har blitt redusert i de senere år.

  Grafen viser for eksempel at verdien av garantien for en 50-åring med fire prosent garantert rente utgjør rundt 50 prosent av premiereserven. En 50-åring med to prosent rente kan derimot ikke regne med en eventuell kompensasjon fra livselskapet for å bytte til investeringsvalg, dersom regleverket et gang i fremtiden skulle åpne for å betale slik kompensasjon.

 • Hvorfor er garantien verdifull?

  Rentegarantien er verdifull for deg som kunde fordi den garanterte renten er høyere enn de alternative markedsrentene med samme risiko. Rentegarantien i fripolisen gir deg som kunde en garantert og risikofri renteavkastning på din pensjonsbeholdning. Skulle du – gitt de rådende markedsrentene – oppnådd en avkastning på 2,5 til 4 prosent årlig på annen måte, ville du ikke kunne gjøre dette uten å ta risiko. Derfor er garantien verdifull. Hvis de risikofrie markedsrentene stiger, vil verdien av garantien bli lavere. Verdien av garantien kan være høy eller lav. Den kan også være null, men kan ikke være negativ.

 • Kalkulatoren gir null i verdi – bør jeg likevel beholde garantien?

  Fripolisekalkulatoren er ingen fasit. Selv om den beregnede verdien av garantien er null, så kan det under visse forutsetninger lønne seg å beholde den.

  Den generelle tommelfingerregelen for langsiktig sparing er at aksjer gir høyere forventet risikojustert avkastning enn rentebærende obligasjoner. Selv om sparehorisonten er lang, anbefaler likevel livselskapene at kundene har en andel rentebærende obligasjoner i porteføljen. Er du yngre enn 40 år er, en vanlig anbefaling rundt 80 prosent i aksjer. Er du 67 år, er 20 prosent aksjeandel et vanlig spareråd.

  I dagens rentemarked kan du sannsynligvis ikke få bedre risikofri rente enn den du har i din garanterte fripolise. Hvis du i tillegg til din fripolise har annen langsiktig sparekapital som kan plasseres i aksjer, kan det derfor lønne seg å beholde rentegarantien selv om fripolisekalkulatoren anslår at verdien av garantien er null. Hvis det generelle rentenivået stiger utover din garanterte rente, kan du uansett bytte til investeringsvalg senere.

  Fripolisekalkulatoren bør være en del av ditt beslutningsgrunnlag, men den gir bare et anslag; og vet ikke noe om din totaløkonomi.

 • Bør jeg bytte til fripolise med investeringsvalg?

  Finansportalen gir ikke individuelle råd knyttet til finansielle plasseringer eller valg av finansielle produkter eller løsninger. Vi gir generelle råd og veiledning. Du må selv vurdere fordeler og ulemper ved å bytte til fripolise med investeringsvalg. Valget avgjøres av din totalvurdering. Tapet av verdien av garantien taler isolert sett mot å bytte. Verdien av garantien er prisen du betaler for å kunne velge en høyre aksjeandel for din pensjonskapital. Dette kan gi deg en høyere pensjonskapital på sikt, men ikke uten risiko. Risikoen for verdisvingninger i aksjemarkedet er normalt prisen du må betale for å kunne forvente en høyere avkastning. Bytter du til fripolise med investeringsvalg må du være klar over at du betaler dobbelt for en forventet høyere avkastning fra aksjemarkedet: Du betaler først ved tapet av verdien av garantien; i tillegg betaler du ved å godta risikoen for svingninger som alltid ligger i aksjemarkedet. Les mer om fond og ulike spareprofiler du kan velge; klikk her.

  Lav garantirente gjør bytte til investeringvalg mer aktuelt

  Det er fordeler og ulemper ved å bytte til investeringsvalg. De med størst fordeler er kunder med lav garantert rente og mange år igjen til pensjonsalder. Med investeringsvalg kan disse kundene velge en høy aksjeandel som i det lange løp sannsynligvis vil gi en høyere avkastning enn en fripolise med lav garantert rente.

  For kunder med kortere tidshorisont og høye renter vil imidlertid investeringsvalg innebære en betydelig risiko for lavere pensjonsutbetalinger. Kraftige børsfall som under finanskrisen er sjeldne, men når de oppstår kan det ta mange år før markedet er tilbake der det var før fallet. Hvis du både har en høy aksjeandel og kort tid igjen til pensjonering, kan et slikt børsfall gi en betydelig reduksjon i utbetalingene fra fripolisen.

  Skisse illustrerer verdien av garantien

  Du vet at din alderskapital minimum vil vokse med din garanterte rente resten av livet. I tillegg vet du at din garanterte rente er høyere enn den risikofrie markedsrenten. Når du blir 67 år kan du være sikker på hva du minimum får i årlig pensjon.

  Sett at du går med på å bytte til investeringsvalg, men er bekymret for svingningene i aksjemarkedet og ønsker å sikre deg den samme pensjonen som du fikk fra din garanterte fripolise. Siden den risikofrie markedsrenten er lavere enn den garanterte renten, må du ha mer alderskapital nå for å komme frem til samme resultat når du er 67 år. Forskjellen mellom de to sparebeløpene er, forenklet sagt, verdien av garantien.

  Fripolise med investeringsvalg hvor kunden har valgt risikofri plassering burde lede til samme pensjonsytelser fra 67 år som den garanterte fripolisen. (Dette vil bare skje hvis fripolisekunden får med seg verdien av garantien ved bytte til investeringsvalg. Dette er ikke tilfellet i dag.)

  Fripolisekalkulatoren gir deg et anslag på hva verdien av garantien utgjør i kroner og øre.

 • Hva bør jeg ellers være klar over?

  Her følger noen sammenhenger og forhold som du bør være klar over, og ta med i din vurdering:

  • Jo høyere rentegarantien er, desto mer verdifull er den
  • Verdien av garantien går tapt ved bytte til fripolise med investeringsvalg
  • Byttet er endelig. Du kan ikke senere ombestemme deg og få tilbake garantien.
  • Med et anslag på verdien av garantien får du et bedre beslutningsgrunnlag; det blir tydeligere for deg hva du ofrer ved å gå over til fripolise med investeringsvalg
  • Om verdien av garantien er liten eller stor, bør ses i forhold til størrelsen på pensjonskapitalen (flytteverdien)
  • Tapet av verdien av garantien kan også ses opp mot hva som kan være din mulige gevinst ved å bytte til fripolise med investeringvalg med en høy andel aksjer.
  • Aksjer har en høyere forventet avkastning over tid enn garantirentene, men avkastningen fra en aksjeplassering vil variere, og er ikke garantert.
  • Jo høyere den garanterte renten er, desto mindre sannsynlig er det at man vil oppnå en meravkastning fra aksjemarkedet, ut over den garanterte renten.
  • Har du lenge igjen til pensjonsalder, er det generelt mer aktuelt å bytte til fripolise med investeringsvalg, enn hvis du nærmer deg pensjonsalder.
  • Før du eventuelt går over til fritt investeringsvalg, skal selskapet gi deg skriftlige eksempler som viser hvor stor årlig avkastning fripolisen må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser. De skal også vise hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Det skal tas hensyn til alder og kjønn, gebyrer mv. Eksemplene skal være relevante, realistiske og ikke villedende. Risiko og usikkerhet skal komme klart frem i presentasjonen av eksemplene.
 • Vil livselskapet betale meg for å bytte til investeringsvalg?

  Fra 1.1.2022 kan livselskapet velge å tilby deg en kompensasjon for tapet av rentegarantien. Dersom selskapet tilbyr deg slik betaling for verdien av garantien, kan du bruke Finansportalens fripolisekalkulator til å kontrollere at selskapets tilbud om betaling for rentegarantien er rimelig. Dersom selskapet tilbyr betaling for rentegarantien ved bytte til fripolise med investeringsvalg gjelder følgende:

  • Kompensasjonen skal i så fall reflektere verdien av rentegarantien på avtaletidspunktet, basert på realistiske forutsetninger om fremtidig renteutvikling.
  • Videre skal det gis skriftlig informasjon om hvordan kompensasjonen er beregnet.

  Finansportalens fripolisekalkulator er basert på realistiske forutsetninger om fremtidig renteutvikling.