Spørsmål og svar

 • Har jeg fripolise med garanti?

  Hvis du er usikker på om du har fripolise(r) fra tidligere arbeidsforhold kan du logge deg på www.norskpensjon.no med ditt personnummer og BankID. Hos Norsk Pensjon kan du se om du har fripoliser, hvilke(t) selskap som forvalter dem og hvor mye du kan forvente i årlig pensjon fra fripolisen(e).

  For å få tilgang til kontoutskriften må du imidlertid logge deg inn på fripoliseselskapets hjemmeside. Den årlige kontoutskriften for fripolisen sendes også ut i løpet av våren hvert år.

  Fripoliser er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon. Fripoliser har i utgangspunktet en garantert ytelse, det vil si en garantert årlig alderspensjon basert på den garantere renten (ca. 2,5-4 %). Les mer om fripoliser her

 • Hvor finner jeg kontoutskriften?

  Hos selskapene finner du din årlige kontoutskrift for dine fripoliser. Kontoutskriftene inneholder alle opplysningene du behøver for å bruke fripolisekalkulatoren. Hvis du vet hvilket livselskap som forvalter din fripolise, kan du logge deg inn ved å trykke nedenstående linker:

  Nordea Liv

  DNB Liv

  Storebrand

  Sparebank1 Pensjon

  Gjensidige

  KLP

  Hvis du ikke vet hvilket selskap som forvalter din fripolise kan du logge deg på www.norskpensjon.no med personnummer og BankID. Hos Norsk Pensjon vil det fremgå om du har en eller flere fripoliser, samt hvilke(t) selskap som forvalter eventuelle fripoliser.

 • Hva skal jeg med et anslag på verdien av garantien?

  Ved å gi deg et anslag på verdien av garantien, vil fripolisekalkulatoren bidra til at du får et bedre og mer fullstendig beslutningsgrunnlag når du skal vurdere hvorvidt du skal bytte til fripolise med investeringsvalg. At avkastning fra aksjemarkedet kan gi en gevinst over tid er godt kommunisert fra selskapene. Samtidig bør du være klar over de viktigste ulempene ved et bytte til fripolise med investeringsvalg.

  En helt vesentlig ulempe slik det fungerer i dag, er at du som kunde vil gi fra deg verdien av garantien ved bytte til fripolise med investeringsvalg. Du vil altså gi fra deg noe av sikker verdi, uten å få noe igjen utover muligheten til å velge en høyere aksjeandel for pensjonsbeholdningen. Verdien av garantien kan være liten eller stor, men aldri negativ. Ved bytte til fripolise med investeringsvalg vil du selv bære risikoen for verdiutviklingen på pensjonsbeholdningen fremover.

  Et anslag på verdien av garantien skal gjøre det lettere for deg å se det fulle bildet og gjøre en totalvurdering av fordeler og ulemper ved å bygge til fripolise med investeringsvalg.

 • Hva er verdien av garantien?

  Verdien av garantien er verdien av den garanterte renten du har i din fripolise. Hvis du bytter til fripolise med investeringsvalg mister du rentegarantien og verdien av garantien går tapt for deg. Du kan derfor se på verdien av garantien som din oppstartkostnad for å komme i gang med investeringsvalg; noe som kan gi en høyere pensjonsutbetaling, men uten at dette garanteres. Verdien av garantien fremkommer som forskjellen mellom fripolisens anslåtte virkelige verdi (nåverdi) og den verdien selskapet tilbyr (flytteverdi) i forbindelse med bytte til fripolise med investeringsvalg. Dette bør du være klar over:

  • Jo høyere den garanterte renten er, desto mer verdifull er garantien.
  • Verdien av garantien kan være høy eller lav, men kan ikke være negativ.
  • Verdien av garantien er prisen du betaler for å kunne velge fritt hvordan din pensjonskapital skal forvaltes, typisk med en høyre aksjeandel.
  • En høyere aksjeandel kan resultere i en høyre pensjonsytelse, men det kan også resultere i en lavere pensjonsytelse.
  • Dersom du ønsker en helt risikofri avkastning på din pensjonskapital, er det ingen tvil om at du bør beholde din garanterte avkastning, fremfor en lavere sikker markedsrente i en fripolise med investeringsvalg.
  • Hvis du hadde fått verdien av garantien lagt til din pensjonskapital ved et bytte til fripolise med investeringsvalg, ville en risikofri plassering i fripolisen med investeringsvalg lede til samme pensjonsnivå som den garanterte pensjonen. Dette kan, noe forenklet, illustreres som følger:

  Fripolise med investeringsvalg hvor kunden har valgt risikofri plassering burde lede til samme pensjonsytelser fra 67 år som den garanterte fripolisen. (Dette vil bare skje hvis fripolisekunden får med seg verdien av garantien ved bytte til investeringsvalg. Dette er ikke tilfellet i dag.)

  Fripolisekalkulatoren gir deg et anslag på hva verdien av garantien utgjør i kroner og øre.

 • Hvorfor er garantien verdifull?

  Rentegarantien er verdifull for deg som kunde fordi den garanterte renten er høyere enn de alternative markedsrentene med samme risiko. Rentegarantien i fripolisen gir deg som kunde en garantert og risikofri renteavkastning på din pensjonsbeholdning. Skulle du – gitt de rådende markedsrentene – oppnådd en avkastning på 2,5 til 4 prosent årlig på annen måte, ville du ikke kunne gjøre dette uten å ta risiko. Derfor er garantien verdifull. Hvis de risikofrie markedsrentene stiger, vil verdien av garantien bli lavere. Verdien av garantien kan være høy eller lav. Den kan også være null, men kan ikke være negativ.

 • Hvilke deler består verdien av garantien av?

  Anslaget på verdien av garantien som fremkommer i kalkulatoren er i realiteten også et anslag på hvor mye det ville kostet fripoliseselskapet å kvitte seg med sine forpliktelser for din rentegaranti til et annet selskap.

  Det finnes flere måter å beregne denne verdien på. Det har vært nødvendig å gjøre noen forenklinger i vår modell og resultatet må derfor tolkes mer som en indikasjon på verdien enn et fasitsvar. Verdien for deg avhenger i tillegg av din egen økonomiske situasjon og behov forutsigbarhet.

  Hvis din beregning gir en positiv verdi betyr det sannsynligvis at din leverandør taper penger på avtalen med deg. Årsaken er at din fripolise garanterer en årlig minimumsavkastning som er høyere enn det livselskapet klarer å få i markedet for risikofrie obligasjoner. Selskapet må derfor enten ta sjansen på å ta større risiko for egen regning eller å årlig selv betale deg den manglende avkastningen. I denne sammenhengen er selskapets kostnad lik din verdi.

  Verdien av garantien består av to deler:

  Nåverdi av rentegarantien: Bestemmes av forskjellen mellom den garanterte renten og markedsrenten, hvor mange år det er igjen til pensjonsutbetalingene starter og din forventede levealder.

  Opsjonsverdien: Du kan selv velge om og når du vil bytte til investeringsvalg. Det gjør at du for eksempel kan velge å beholde rentegarantien så lenge den er høyere enn markedsrenten og bytte til investeringsvalg hvis rentenivået stiger. Da slipper du i tillegg å betale livselskapet 20 prosent av avkastningen utover det du er garantert. Denne retten har en verdi for deg, men er en forpliktelse for livselskapet som det hadde blitt nødt til å betale for å bli kvitt.

 • Kan jeg få et anslag uten å bruke egne tall fra kontoutskriften?

  Ja, vi har laget en forenklet oversikt over hvilket verdianslag en kunde kan forvente. Den gir en overordnet oversikt hvis du ikke har kontoutskriften tilgjengelig. Illustrasjonen viser verdien av garantien sortert etter alder og beregnet rente.

  Resultatet viser som forventet at kundene med høyest garantert rente har de høyeste verdianslagene. Generelt har de eldste fripoliseeierne høyere garanterte renter enn de yngre fordi nivået på garantirentene har blitt redusert i de senere år.

  Grafen viser for eksempel at verdien av garantien for en 50-åring med fire prosent garantert rente utgjør rundt 40 prosent av premiereserven. En 50-åring med to prosent rente kan derimot ikke regne med en eventuell kompensasjon fra livselskapet for å bytte til investeringsvalg.

 • Bør jeg bytte til fripolise med investeringsvalg?

  Finansportalen gir ikke individuelle råd knyttet til finansielle plasseringer eller valg av finansielle produkter eller løsninger. Vi gir generelle råd og veiledning. Du må selv vurdere fordeler og ulemper ved å bytte til fripolise med investeringsvalg. Valget avgjøres av din totalvurdering. Tapet av verdien av garantien taler isolert sett mot å bytte. Verdien av garantien er prisen du betaler for å kunne velge en høyre aksjeandel for din pensjonskapital. Dette kan gi deg en høyere pensjonskapital på sikt, men ikke uten risiko. Risikoen for verdisvingninger i aksjemarkedet er normalt prisen du må betale for å kunne forvente en høyre avkastning. Bytter du til fripolise med investeringsvalg må du være klar over at du betaler dobbelt for en forventet høyre avkastning fra aksjemarkedet: Du betaler først ved tapet av verdien av garantien; i tillegg betaler du ved å godta risikoen for svingninger som alltid ligger i aksjemarkedet.

  Fripolise med investeringsvalg hvor kunden har valgt risikofri plassering burde lede til samme pensjonsytelser fra 67 år som den garanterte fripolisen. (Dette vil bare skje hvis fripolisekunden får med seg verdien av garantien ved bytte til investeringsvalg. Dette er ikke tilfellet i dag.)

  Fripolisekalkulatoren gir deg et anslag på hva verdien av garantien utgjør i kroner og øre.

 • Fordeler og ulemper ved å bytte - Hva bør jeg tenke på?

  I din vurdering av hvorvidt du skal bytte til fripolise med investeringvalg, eller beholde din garanterte fripolise, bør du blant annet vurdere følgende:

  Fordeler ved å bytte til fripolise med investeringsvalg

  • Du vil kunne velge fondssammensetning fritt
  • Du vil kunne velge en høy aksjeandel for din pensjonsbeholdning, noe som normalt vil gi en høyere avkastning over tid
  • Dersom markedene utvikler seg normalt, og tidshorisonten er lang nok, vil du kunne forvente en høyere pensjonsutbetaling enn ved den garanterte fripolisen

  Ulemper ved å bytte til fripolise med investeringsvalg

  • Du gir fra deg verdien av garantien – uten å få noe igjen for det
  • Du overtar all risiko for verdiutviklingen på din pensjonsbeholdning, og har ikke lenger en garantert pensjonsytelse i avtalen
  • Du risikerer at pensjonsutbetalingene blir lavere enn ved den garanterte fripolisen. Selskapene som tilbyr fripolise med investeringsvalg er pliktige til å orientere nærmere om sannsynligheten for at pensjonsutbetalingene blir høyere eller lavere enn den garantere pensjonsytelsen.

  Du bør også ta i betraktning at dersom du tenker helhetlig på din økonomi, vil du normalt være interessert i å ha deler av dine midler i sikre plasseringer, som rentepapirer, bankinnskudd mv. Gitt at du uansett skal ha en del midler i sikre plasseringer, kan det være lurt å beholde en sikker rente på f.eks. 3% fremfor en sikker rente på 2%. Dette kun som et innspill til dine vurderinger.

 • Hva bør jeg ellers være klar over?

  Her følger noen sammenhenger og forhold som du bør være klar over, og ta med i din vurdering:

  • Jo høyere rentegarantien er, desto mer verdifull er den
  • Verdien av garantien går tapt ved bytte til fripolise med investeringsvalg
  • Med et anslag på verdien av garantien får du et bedre beslutningsgrunnlag; det blir tydeligere for deg hva du ofrer ved å gå over til fripolise med investeringsvalg
  • Om verdien av garantien er liten eller stor, bør ses i forhold til størrelsen på pensjonskapitalen (flytteverdien)
  • Tapet av verdien av garantien kan også ses opp mot hva som kan være din mulige gevinst ved å bytte til fripolise med investeringvalg med en høy andel aksjer.
  • Aksjer har en høyere forventet avkastning over tid enn garantirentene, men avkastningen fra en aksjeplassering vil variere, og er ikke garantert.
  • Jo høyere den garanterte renten er, desto mindre sannsynlig er det at man vil oppnå en meravkastning fra aksjemarkedet, ut over den garanterte renten.
  • Har du lenge igjen til pensjonsalder, er det generelt mer aktuelt å bytte til fripolise med investeringsvalg, enn hvis du nærmer deg pensjonsalder.
  • Før du eventuelt går over til fritt investeringsvalg, skal selskapet gi deg skriftlige eksempler som viser hvor stor årlig avkastning fripolisen må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser. De skal også vise hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Det skal tas hensyn til alder og kjønn, gebyrer mv. Eksemplene skal være relevante, realistiske og ikke villedende. Risiko og usikkerhet skal komme klart frem i presentasjonen av eksemplene.
 • Vil livselskapet betale meg for å bytte til investeringsvalg?

  Med dagenes regelverk er det dessverre ikke mulig for livselskapene å kompensere kundene for verdien av garantien. Det kommer imidlertid sannsynligvis nye regler som vil åpne for dette i løpet av 2020. Det kan derfor være fornuftig å vente på det nye regelverket dersom du vurderer å bytte og anslaget for verdien av garantien i din fripolise er betydelig.

  Livselskapet vil sannsynligvis ikke bli pålagt å kompensere deg for å si fra deg garantien. Hvis selskapet taper penger på din avtale er det likevel trolig at det vil være motivert for å betale et vederlag. Uavhengig av livselskapets betalingsvillighet er det viktig å vite at du sannsynligvis ikke kan få høyere risikofri avkastning andre steder enn du har i din fripolise.

Vurderer du å bytte til fripolise med investeringsvalg? Nå kan du brukerteste vår nye fripolisekalkulator som snart skal lanseres. Send mail til kasper.gisholt@finansportalen.no