Dine rettigheter og plikter som kausjonist

Tenk deg svært godt om før du sier ja til å være kausjonist eller gi realkausjon for andres låneengasjement.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Kausjon innebærer at en (kausjonisten) garanterer overfor långiver for at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse. Du bør alltid tenke nøye gjennom det før du velger å kausjonere for en annens lån. Selv om låntaker i dag kan være en pålitelig betaler, kan uforutsette hendelser endre på dette på kort tid.

Av: Finansportalen

Bankene er ikke villige til å ta høyere risiko ved sine utlån enn hva de mener er forsvarlig, og vil derfor kreve den sikkerhet de mener er nødvendig. Dersom for eksempel din sønn ønsker å låne penger i banken, kan banken i visse tilfeller kreve en tilleggssikkerhet i form av for eksempel en kausjon, fordi banken ikke anser den sikkerhet din sønn kan stille på egenhånd som tilfredsstillende. Velger du å kausjonere for din sønns lån, vil du bli holdt ansvarlig for lånet dersom din sønn ikke klarer å betjene det.

Långiver vil i mange tilfeller være en bank, men også andre institusjoner. Dersom du stiller ditt eget hus som sikkerhet for at din sønn skal få ta opp et lån i banken blir sikkerhetsstillelsen å betegne som en realkausjon, også kalt tredjemannspant. Det er i hovedsak de samme reglene som gleder for vanlig kausjon og realkausjonVed opptak av lån kan du få en tredjeperson til å stille sikkerhet gjennom kausjon. Denne tredjepersonen (kausjonisten) må da stå til ansvar for hele eller deler av lånet hvis du ikke greier å betjene det.
Mer om Kausjon
.

Du bør alltid tenke deg nøye om før du velger å kausjonere for en annens lån. Selv om låntaker i dag kan være en pålitelig betaler, kan uforutsette hendelser endre på dette på kort tid.

Før inngåelse av kausjonsavtalen

Långivers opplysningsplikt

Før du inngår avtale med långiver om å stille som kausjonist, har du krav på å få opplysninger:

 • om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar
 • om de lån og kreditter kausjonen skal omfatte og det tidsrom kausjonsansvaret skal gjelde
 • om kausjonskravets størrelse eller det høyeste beløp som kausjonen skal sikre, og om du som kausjonist i tillegg skal ha ansvar for renter og kostnader ved låntakerens mislighold
 • om pant eller annen sikkerhet som låntakeren eller en tredjeperson har stilt eller forutsettes å stille for långiverens fordring
 • om det er forutsatt tegnet gjeldsforsikring og i tilfelle om vilkår som må være oppfylt for at gjeldsforsikring skal bli tegnet
 • om den verdien av pant og annen sikkerhet som långiveren legger til grunn for låneforholdet, og som skal utnyttes før ditt kausjonsansvar blir aktuelt
 • om kausjonen skal omfatte eldre gjeld og i tilfelle om gjelden er misligholdt
 • om andre forhold som du i samsvar med redelighet og god tro har krav på å bli opplyst om

Så snart som mulig skal långiveren gi deg en kopi av låneavtalen.

Långivers frarådningsplikt

I tillegg til at långiver har plikt til å gi deg opplysningene som er nevnt over, skal du også bli skriftlig frarådet å stille som kausjonist dersom forhold på din side tilsier at du alvorlig bør overveie å avstå fra å stille kausjon. I tillegg har du krav på å bli underrettet dersom låntaker blir frarådet eller burde ha blitt frarådet å ta opp lånet. Hvis långiver forsømmer denne frarådningsplikten kan ditt kausjonistansvar i visse tilfeller reduseres.

Kausjonsavtalen

Det stilles visse krav til kausjonsavtalen:

 • Kausjonsavtalen må for å være bindende være inngått skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal sikre.
 • Kausjonsavtalen skal også inneholde de fleste av de opplysningene långiver plikter å gi deg før inngåelse av avtalen, og som det er redegjort for over. I tillegg skal du i kausjonsavtalen få opplysninger om at eventuelle tvister kan klages inn for Bankklagenemnda.
 • Et vilkår som ikke er tatt inn i kausjonsavtalen, er ikke bindende for deg med mindre långiver godtgjør at du uttrykkelig har vedtatt vilkåret.
 • Du skal få et eksemplar av kausjonsavtalen fra långiver.

Under kausjonsforholdet

Under kausjonsforholdet er det viktig for deg å holde kontakt med både låntaker og långiver, slik at du kan forsikre deg om at alt er i orden hva gjelder forholdet dem i mellom.

Du skal få beskjed ved endrede forhold som kan gjøre kausjonsansvaret mer aktuelt;

 • Pant bortfaller Långiver har plikt til å varsle deg skriftlig dersom pant eller annen sikkerhet har falt bort eller ikke er blitt stilt som forutsatt da kausjonsavtalen ble inngått. Ofte har låntaker også stilt annen pant som sikkerhet for lånet, og dersom dette av en eller annen grunn faller bort, vil din situasjon som kausjonist kunne påvirkes.
 • Gjeldsforsikring bortfaller Gjeldsforsikring blir mer og mer vanlig, og innebærer at gjelden din, helt eller delvis, blir slettet ved død, varig medisinsk invaliditet eller varig arbeidsuførhet. Hvis låntaker har tegnet gjeldsforsikring, vil også ditt ansvar som kausjonist bortfalle dersom en av disse hendelsene inntreffer. Blir ikke slik forsikring tegnet selv om det ved inngåelsen av kausjonsavtalen var forutsatt, eller er det senere inntrådt forhold som kan føre til at dekningen under forsikringen faller bort eller blir vesentlig endret, skal du som kausjonist varsles.
 • Låntaker misligholder Hvis låntaker misligholder sitt lån i mer enn to måneder og dette gir grunn til å frykte for svikt i låntakers betalingsevne skal du varsles skriftlig. Etter et slikt mislighold har du også krav på å holdes informert om den videre utviklingen i låneforholdet. Du skal varsles hver gang det avtales utsettelse med betaling av avdrag eller renter utover tre måneder. Du skal også varsles med en gang dersom det åpnes gjeldsforhandling eller konkurs hos låntaker.
 • Opplysningsplikt – Du kan på ethvert tidspunkt kreve å få opplyst størrelsen på beløpet du har stilt sikkerhet for, samt kreve opplysninger om hvilken rente og hvilke gebyrer som gjelder i låneforholdet.

Kausjonens forfall

I de fleste tilfeller vil kausjonistens ansvar aldri blir aktualisert, fordi låntaker betjener sitt lån i tråd med låneavtalen. Kausjonistens plikt til å betale långiver trer først i kraft dersom en av de følgende situasjonene har inntruffet.

 • Långiver kan ikke rette krav mot deg før det er tatt rettslige skritt mot låntakeren for å få tvangsgrunnlag.
 • Har institusjonen tvangsgrunnlag for utlegg, kan krav rettes mot deg når det er begjært utlegg mot låntakeren.
 • Har låntakeren stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot deg først når det er gått tre måneder etter at långiver har begjært tvangsdekning i pantet etter tvangsfullbyrdelsesloven.
 • Åpnes gjeldsforhandling etter hos låntakeren, kan krav rettes mot deg når gjeldsforhandlingsperioden er utløpt.
 • Blir låntakerens bo tatt under konkursbehandling, eller blir det åpnet gjeldsforhandling etter konkursloven kan långiver straks rette krav mot deg.

Dersom en av disse situasjonene inntrer skal långiver sende skriftlig påkrav til deg.

Kausjonistens krav mot låntaker

Dersom låntaker ikke har klart å betjene sitt lån, og du har måttet dekke låntakers gjeld i henhold til kausjonsavtalen, vil du få en regressrett mot låntaker. Det sier seg selv at det til syvende og sist er låntaker som skal bære gjeldsbyrden, og at du derfor kan kreve han for det beløpet du har måttet betale. Denne regelen gjelder også i tilfeller hvor du selv har valgt å innfri kausjonskravet uten at banken har krevet det.

Endringer i kausjonsforholdet

Långiver kan ikke forbeholde seg retten til ensidig å endre vilkårene i kausjonsavtalen til skade for deg. En endring vil ikke kunne påberopes overfor deg som kausjonist, med mindre du samtykker til det. I så fall må institusjonen igjen oppfylle sin opplysningsplikt i forhold til endringenes betydning for deg, og en ny kausjonsavtale må utformes.

Uten uttrykkelig samtykke fra deg har ikke långiver rett til å frigi pant eller annen sikkerhet som var stilt eller forutsatt stilt da kausjonsavtalen ble inngått. Dette gjelder ikke når det stilles annen sikkerhet som er minst like god, eller frigivelsen ikke har betydning eller bare har begrenset betydning for din stilling. Hvis pant eller annen sikkerhet allikevel frigis er du ikke lenger bundet av kausjonsavtalen hvis du ikke ønsker det.

Reduksjon og bortfall av kausjonsansvaret

 • Låntaker nedbetaler – Hvis låntaker betaler renter, avdrag eller andre forpliktelser til långiveren reduseres kausjonsansvaret for deg. Dersom du som kausjonist kun kausjonerer for hovedstolen av lånet, vil imidlertid ikke låntakers betaling av renter og andre forpliktelser få noen betydning for ditt kausjonsansvar.
 • Reduksjon i takt med avtalt nedbetaling – Kausjonsansvaret reduseres, uten hensyn til låntakerens betaling, som om lånet var blitt nedbetalt i samsvar med låneavtalen. Dette gjelder likevel ikke dersom långiveren godtgjør at varsel om mislighold er sendt til deg som kausjonist. Dersom långiveren har gitt betalingsutsettelse, reduseres kausjonsansvaret når det er gått seks måneder etter opprinnelig betalingstid, med mindre kausjonisten uttrykkelig har samtykket i den utvidelsen av kausjonsansvaret som utsettelsen innebærer.
 • Kausjonens utløpsdato – Ansvarstiden for kausjonen er begrenset til ti år fra kausjonsavtalen ble inngått. Hvis du kausjonerer for kassakreditt og lignende rammekreditt samt lån uten fastsatt tilbakebetalingstidspunkt, er ansvarstiden begrenset til fem år. Dersom låntakeren før utløpet av ansvarstiden har misligholdt sin betalingsforpliktelse, bortfaller ikke kausjonsansvaret dersom varsel om mislighold er sendt. For realkausjon (tredjemannspant) gjelder ikke disse tidsbegrensningene.
 • Gjeldsforsikringen inntrer – Hvis det er tegnet gjeldsforsikring for lånet og forsikringstilfellet inntrer, reduseres kausjonsansvaret i samme utstrekning som om låntakeren selv hadde foretatt betalingen.

Innfrielse av kausjonsansvaret

Hvis låntakeren har misligholdt låneavtalen i ikke uvesentlig grad eller det må antas at slikt mislighold vil inntre, har kausjonisten rett til å innfri kausjonsansvaret helt eller delvis. Kausjonisten skal i tilfelle varsle långiveren og låntakeren om når betaling vil finne sted. Hvis du innfrir kausjonsansvaret på denne måten trer du inn i låneavtalen og de sikkerhetene som er stilt for långiverens fordring.

Andre ressurser

Kategori: ,
Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 90925