Om Finansportalen

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter. Både banker og forsikringsselskaper har innrapporteringsplikt til finansportalen, med hjemmel i prisopplysningsforskriften  og forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften).

Les mer her om Finansportalens mandat og oppgaver.

VÅRE TJENESTER

På forsiden presenterer vi daglig hvor mange produkter du vil finne i våre sammenlikningsverktøy. Trenger du tips og råd om hvordan du best bør bruke produktene, finner du også nyttige  veiledningsartikler under hvert emne. Ettersom finansportalen primært er laget for voksne over 18 år, har vi også utviklet en digital læringsressurs for matematikkundervisningen i 10-klasse, som er tilpasset unge på cirka 15 år, men også godt kan brukes av voksne.

BANKTJENESTER – DAGENS PRISER TIL NYE KUNDER

Finansportalen skal gi forbrukerne beslutningsgrunnlag ved valg av produkter i finansmarkedet. Derfor er det naturlig at portalen presenterer priser som gjelder ved flytting av tjenester. Renter på lån og innskudd som presenteres i finansportalen.no skal derfor være de som er trådt i kraft overfor nye kunder.

Bankene skal innrapportere sine priser slik at de er oppdatert fra første dag de tilbys til forbrukerne. Dermed kan vi hver dag vise publikum prisene  som gjelder for nye kunder fra og med kl 00:01 den dagen de trer i kraft. Les mer om hvor oppdatert er Finansportalens bankpriser.

Bankene har også ansvar for å oppdatere informasjonen som er lagt inn på finansportalen.no slik at denne til enhver tid skal samsvare med prisopplysningene som gis til forbrukerne på bankens egen hjemmeside.

Vi  kontrollerer prisinformasjonen som legges inn, men anbefaler likevel at du også gjennomgår prisinformasjonen på tilbyders hjemmeside før du tar din  endelig beslutning om produkt.

FORSIKRINGSPRISER RETT FRA SELSKAPENES SYSTEMER

Forsikringstjenesten er midlertidig tatt ned, les mer på Forsikring – Forbrukerrådet (forbrukerradet.no)

Forsikringskalkulatorene våre benytter seg av Web Services – teknologi. Spørringer fra finansportalens kalkulatorer sendes digitalt til selskapenes systemer. Hvert enkelt selskaps system beregner forsikringens pris, basert på opplysningene som du har lagt inn i kalkulatoren. Den beregnede prisen blir deretter sendt til finansportalen.no, som presenterer alle selskapenes priser, ordnet fra lavest til høyest.  Egenskapene ved forsikringsproduktene oppdateres av selskapene, og sammenliknes med bransjenormene for de forskjellige produktene (normvilkår). Vi kontrollerer jevnlig informasjonen som legges inn, også her, men anbefaler likevel at du gjennomgår selskapenes vilkårsbeskrivelser før du treffer ditt endelige valg av produkt.

FONDSDATA FRA OSLO BØRS OG MORNINGSTAR

Dataene om fond som vises på Finansportalen kjøpes inn ved abonnement. Oslo Børs kjøper vi data om priser og avkastningsrater. Fra Morningstar kjøper vi data om risikoklasser og KIID-dokumenter.

FINANSINSTITUSJONENES BRUK AV MERKENAVN OG FORETAKSNAVN

Noen selskaper tilbyr finansielle tjenester og produkter under andre navn enn sitt foretaksnavn, for eksempel SkagerakDirektebank.no (merkenavn) og Bamble Sparebank (foretaksnavn). Medlemskap i Bankenes sikringsfond og regler om taushetsplikt gjelder imidlertid for  foretak. Derfor er det viktig for deg å kjenne til bankens foretaksnavn. I alle prislister i Finansportalen finner du de aktuelle bankenes foretaksnavn i parentes etter merkenavnet,  for eksempel SkagerakDirektebank.no (Bamble Sparebank)

BRUK AV VÅRE DATA

Finansportalens innhold er vernet etter åndsverklovens bestemmelser. Gjenbruk av tekster, kataloger, tabeller, prislister etc. fra våre nettsider i andre trykte eller digitale media forutsetter at finansportalen.no oppgis som kilde. Gjengivelse av Finansportalens data i andre digitale løsninger forutsetter avtale med finansportalen.no. Priser for forsikringer kan bare hentes ut av husholdninger for eget bruk. Media kan også hente ut eksempler på forsikringspriser i det omfang som er nødvendig for å gjengi begrensede prissammenlikninger. Les mer om bruk av våre data.

TA KONTAKT

Postadresse

Postboks 463 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktskjema

    NB: Finansportalen har ikke lov til å gi personlige råd til forbrukere. Spørsmål om spesifikke produkter besvares ved hjelp av kalkulatorene som er tilgjengelige på finansportalen.no.

    BAKGRUNN

    Med bakgrunn i et initiativ fra Finanstilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet besluttet Finansdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å utvikle en informasjonsløsning som samler og sammenlikner informasjon om finansielle tjenester til forbrukere.

    Beslutningen kom i statsbudsjettet for 2007, der det også ble bevilget penger til å utvikle og etablere finansportalen.no. Portalen er således også et politisk prosjekt fra Regjeringens side. Finansportalen ble lansert i prøveversjon den 14. januar 2008, og har siden da blitt videreutviklet med nye tjenester og løsninger. Fra 1. januar 2010 er Finansportalen organisert som en avdeling i Forbrukerrådet.