Finansportalens mandat og oppgaver

Hvilke samfunnsbehov som skulle dekkes med opprettelsen av Finansportalen og hovedoppgaver  den skulle utføre, var gjenstand for offentlig høring i 2006. Høringen dannet grunnlaget for opprettelsen av Finansportalen i 2008, og Stortingets bevilgninger til formålet frem til i dag. Oppgavene har senere blitt gjentatt og henvist til i årlige budsjettproposisjoner og finansmarkedsmeldinger til Stortinget. Finansportalen har underveis også fått enkelte nye oppgaver av samme karakter som i den opprinnelige høringen. Trykk her og les hele høringen på regjeringen.no

Overordnede mål og utfordringer (fra høringsbrevet):

«Målet med opprettelsen av en bredt anlagt finansportal er gjennom informasjon og sammenlignbare data å gjøre sluttbrukerne i finansmarkedet bedre i stand til å ta riktige kjøpsbeslutninger når det gjelder finansielle produkter og tjenester.»

De viktigste utfordringene for Finansportalen er beskrevet som følger:

* Hjelpe forbrukeren til å orientere seg i et marked med stadig flere og mer kompliserte produkter og tjenester, og velge ut relevant informasjon.

* Gi oversikt over informasjon og data på et strukturert vis, korrekt og med mulighet for å sammenlikne produkters vilkår og pris.

* Å gi ikke-profesjonelle aktører kunnskap om og forståelse for produkter og tjenester mv. for å kunne ivareta sine interesser i markedet.

På denne måten bidrar Finansportalen til at forbrukerne er med på å sikre konkurransen i finansmarkedet, noe som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Krav til innhold

I høringsbrevet ble det stilt følgende krav:

Finansportalen.no skal tilby både faktaopplysninger (priser, vilkår) og annen redaksjonell informasjon (artikler, nyhetssaker mv.) til brukere som har behov for å tilegne seg kunnskap om finansielle produkter. Portalens mål er å stille informasjon til rådighet slik at forbrukerne kan skaffe seg et kvalifisert grunnlag for sine finansielle disposisjoner og kjøpsbeslutninger. Det er nødvendig at portalen formidler informasjon om et bredt spekter av finansielle tema og produkter. Portalen bør minimum omfatte følgende ved lansering:

  • Lån, kreditt og dagligbanktjenester: Gebyrsammenligninger brukskonto, Boliglånsrenter, Totalbankkonsepter
  • Forsikring: Hus- og innboforsikring, Reiseforsikring, Bilforsikring
  • Sparing: Høyrentekontoer bank, Verdipapirfond

Pensjonsmodulen på Finansportalen:

Mandatet for Finansportalen/pensjon ble gitt i forbindelse med Stortingets bevilgning i  statsbudsjettet for 2017. Mandatet tilsvarer det som var blitt fastsatt for de øvrige modulene:  

«Forbrukarrådet vil i 2017 under Finansportalen (finansportalen.no) lansere ein ny modul for pensjonsprodukt. Denne vil gjere det enklare for forbrukarane å ta informerte val i marknaden for slike produkt. Modulen vil gi ei marknadsoversikt gjennom digitale samanlikningsverktøy som skal vise pensjonsprodukt med eigenskapar og prisar, og knyte generell forbrukarrettleiing til dei ulike vala ein forbrukar må ta.»

Finansportalen løser i dag følgende oppgaver:

  • Myndighetsoppgaver

Finansportalen har myndighet til å fastsette krav til bankers og forsikringsselskapers innrapportering av priser og vilkår til portalen

I prisopplysningsforskriften §14 Prisopplysninger til nettbaserte prisportaler slås det fast at «Prisopplysninger for banktjenester registreres i Finansportalen. Næringsdrivende har plikt til å registrere prisopplysninger på den måte som fastsettes av prisportalen».

I finansforetaksforskriften §16-4 Opplysninger om forsikringstjenester til Finansportalen slås det fast at «Opplysningene skal holdes tilgjengelig på den måte som fastsettes av Finansportalen».

Med hjemmel i disse bestemmelsene samler Finansportalen inn produkt- og prisdata (grunnlagsdata) om finansielle tjenester i forbrukermarkedet. Etter å ha blitt kontrollert, brukes grunnlagsdataene til å beregne verdier som publiseres på Finansportalen.no.    

Bestemmelsene gir Finansportalen fullmakt til å fastsette hvilke grunnlagsdata som skal innrapporteres fra leverandørene, herunder standarder og definisjoner. Finansportalen fastsetter hvilke produkter som skal inkluderes i datagrunnlaget og hvordan grunnlagsdataene behandles i beregninger.

  • Saksforberedelser

Forvaltningen av bestemmelsene nedenfor forutsetter saksforberedelser hos Finansportalen. Finansportalens oppgaver består i å lage forslag til beregningsgrunnlag (basisrenten), orientere Finanstilsynet og Forbrukertilsynet om eventuelle brudd på bestemmelsene, og oppgi saklige begrunnelser for at sanksjoner bør iverksettes, når det er behov for det.

Bestemmelse (trykk for lenker til Lovdata) Fastsatt av I kraft Merknad
Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester §14 BFD 1. jan 2013 Ved manglende innrapportering om banktjenester har Forbrukertilsynet sanksjonsmyndighet overfor selskapene.  
Finansforetaksforskriften  §16-4 Opplysninger om forsikringstjenester til Finansportalen FIN 1. jan 2013 Ved manglende innrapportering om forsikringstjenester har Finanstilsynet sanksjonsmyndighet overfor selskapene.    
Forskrift til skatteloven § 5-12-5 Beregning av normrenten FIN 19.feb 2016 Finansportalen leverer basisrenten, som er beregningsgrunnlaget (effektiv rente) for utlånsrentene til Statens lånekasse, Husbanken, Statens pensjonskasse, lån til regionale helseforetak, samt skattlegging av fordel av rimelige lån i arbeidsforhold (normrenten).   Forslag med grunnlag i bankfaglige vurderinger oversendes Finanstilsynet månedlig. Finanstilsynet står for den formelle fastsettelsen av basisrenten. 
Finansforetaksforskriften § 16-3 FIN 1. jan 2016 Bestemmelsen om lenking til Finansportalen er innført på initiativ fra Finansdepartementet, som ledd i forbrukerpolitikken i finansmarkedene. Ved manglende lenking til Finansportalen har Finanstilsynet sanksjonsmyndighet, på bakgrunn av eventuelle anmodninger fra Finansportalen
Verdipapirforskriften §10-14 FIN 31. mar 2018 Som ovenfor
Forskrift til verdipapirfondloven §8.4 FIN 31. mar 2018 Som ovenfor
  • Andre oppgaver

Deltakelse i OECD/INFE

Oppgaven består i å bidra i OECD-programmet og nettverket International Network on Financial Education (INFE – lenke her).

Gratis deling av data

Finansportalens datasett er offentlige. I samsvar med kravene i offentlighetsloven §§ 7 og 8 deles de gratis med en rekke kommersielle og offentlige digitale tjenester og analysemiljøer.  I dag er det til sammen anslagsvis 1,3 millioner personer per år som bruker Finansportalens datasett i ulike digitale tjenester, som beslutningsgrunnlag for egne valg. Ifølge en evaluering av Finansportalen i 2018 brukte cirka 850 000 av disse de digitale sammenlikningstjenestene på Finansportalen.no.

Bidrag til offentlig statistikk

Finansportalens grunnlagsdata brukes til en rekke analyseformål. Blant annet brukes de av Norges Bank og SSB til statistikkproduksjon.  

Publisert: 1. April 2020 - sist oppdatert: 14. December 2023
Visninger: 1394