Artikler

Dette dekkjer ei husforsikring

Er husforsikring ei nødvendig forsikring for alle eller kan du klara deg utan? Husforsikring er det vanlegaste namnet på forsikringa av hus og vertikaldelt rekkjehus. Ei husforsikring passar dei som har eige hus eller vertikaldelt rekkjehus. Med husforsikring med innbu blir ein forsikring forstått som omfattar både skade på huset/bygningen og skade på innbu og lausøyre (innbuforsikring). Den har også dekning for ansvar og rettshjelpeforsikring. Det er viktig å velja rett forsikring av sjølveigarseksjonar. Nokon skadar på hus/bygning er halde unna ei standardforsikring. Det gjeld skadar på grunn av sopp og ròte og dessutan innsektangrep. Her må det teiknast tilleggsforsikring. Husforsikringa vil vanlegvis vera basert på fullverdiforsikring. Det betyr at forsikringsselskapet har ansvar for at huset til kvar tid er forsikra for kva det kostar å byggja opp tilsvarande hus/bygning. Når det gjeld innbuforsikringselementet i ein samla hus-/innbuforsikring, er det forsikringstakaren sjølv som må sjå til at forsikringssummen er høg nok til å dekkja behovet for tryggleik. Forsikring av hus og innbu kan også teiknast kvar for seg i ulike selskap. Det vil då vera to eigendelar ved skade dersom skaden omfattar både hus og innbu i ulike selskap. Kva blir dekt? Dekninga varierer frå selskap til selskap, derfor er det lurt å sjekka nøye. Vanlegvis blir dekt: Husforsikring med innbuforsikring vil dekkja innbu og lausøyre som i ei vanleg innbuforsikring. Det gjeld også ansvar og dessutan rettshjelpeforsikring (juridisk bistand) i samband med tvistar du kjem i som privatperson eller som huseigar. Bygningskasko (fullverdi/heildekning) ved plutseleg og uventa skade på huset, t.d. brann. I tillegg til skade på sjølve huset dekkjer forsikringa innanfor visse beløpsgrenser også skader på hage, gjerde og symjebasseng. Naturskadar og vannlednings- og innbrotsskadar. Garasje, påbygg, lysthus og liknande når desse er med i forsikringsavtalen. Opphaldsutgifter når huset ikkje kan brukast etter skade, blir dekt under innbuforsikringa. Kva blir ikkje dekt? Som følgje av at dekningspraksisen til selskapa er ulik, vil det også vera variasjonar i kva som ikkje blir dekt. Det er vanleg at følgjande ikkje inngår i husforsikring med innbudekning og dermed krev tilleggsdekningar: Spesielt verdifulle gjenstandar som smykke og kunstverk. Utstyr som ofte blir henta ut av heimen, m.a. kostbart foto- og videoutstyr, berbar PC eller golfutstyr. Skadar frå utett tak og skader i våtrom som ikkje er vasstette. Skadar som følgje av setningar, dårleg fundamentering, material- og konstruksjonsfeil. Skadar på hage, symjebasseng etc. ut over beløpsgrensene som er fastsette i husforsikringsavtalen. Sopp, ròte og innsektskadar. Dette krev oftast spesialforsikring som eit tillegg til ordinær husforsikring, men nokon har dette med i husforsikringa. Pris Prisane på husforsikring varierer ein del frå selskap til selskap. Det du må betala for ei slik forsikring er avhengig av: Kvar i landet du bur. Om huset er bygd i tre eller mur. Kor gammal du er. Om du har andre forsikringar i selskapet. Om du har installert alarm og anna anbefalt tryggingsutstyr. Val av eigendel. Kva type forsikring og dekningar som blir valde Standard Prisane vil også kunna variera mykje frå år til år. Dette medfører at det er lurt å sjekka prisane med jamne mellomrom. Selskapa tilbyr totalkunderabattar, det vil seia at du får prisavslag ved å samla forsikringane i eitt selskap. Enkelte selskap gir det dessutan rabatt til medlemmer av ein del organisasjonar. Naturskadar Den norske naturskadeforsikringa er lovpålagt. Har du forsikra hus og innbu, har du også naturskadedekning. Ordninga har lik premiesats for alle. Det eksisterer ein treårs foreldingsfrist for naturskadar. Som naturskadar blir rekna: Storm, dvs. vindstyrke sterkare enn 20,8 m/sek (liten storm). Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø, med meir. Flom, dvs. bekker, elvar, vatn som fløymer over. Stormflod, dvs. flaum som oppstår i kombinasjon mellom tidvatn, lågtrykk og sterk vind. Jordskjelv, dvs. rørsler i jordskorpa. Vulkanutbrot/utflyting av vulkansk materiale. I tillegg til naturskadeforsikringa, som dekkjer bygningsskadar og lausøyre, kan andre forsikringar komma til bruk for dekning av t.d. av redningsutgifter, avbrottap, bil- og båtskadar. Forsikring av sjølveigarseksjonar Det er viktig å velja rett forsikringsform for bustadhus. Viss ikkje kan det oppstå problem i samband med erstatningsoppgjer og risiko for lågare erstatning og andre ulemper. Hovudregelen er at husforsikring bør veljast for einebustad og del av vertikaldelt tomannsbustad/rekkjehus. For horisontaldelt tomannsbustad, hus med tre eller fleire leilegheiter, bustadblokk eller terrassehus, bør det veljast éi felles huseigarforsikring. Då er det t.d. berre éin eigendel som må betalast viss det skjer skade på taket som rammar alle. Ein er heller ikkje underforsikra om éin eigar har late vera å betala premien. Forsikringstakar vil då vera sameiget, som fordeler forsikringspremien på eigarane av leilegheitene i bygningen. Tilleggsdekningar Dei ulike selskapa tilbyr ein variert meny av tilleggsdekningar. Slike forsikringar gir erstatning for skade og uhell som kan henda, men som ikkje er dekt i den vanlege husforsikringa. Det er lurt å sjekka nøye kva som blir dekt og vurdera behovet for tilleggsdekningar. Tilleggsdekningar kan t.d. gjelda: Ulike typar vasskadar frå tak, balkongar og terrassar. Skadar ved material- og konstruksjonsfeil. Skadar som følgje av dårleg fundamentering og setningar. Nokre av selskapa tilbyr også ekstra forsikring som gir dekning for bygningsmessige tilpassingar som følgje av at nokon i familien blir rullestolbrukar. Skadar på grunn av sopp,- ròte- og innsektangrep må vanlegvis dekkjast inn gjennom eigen sopp- og ròteforsikring. Det gjeld ofte også punktering av isolerglas. Sopp- og ròteforsikring Skadar på huset som følgje av sopp, ròte og bakterie-/innsektangrep blir vanlegvis ikkje omfatta av naturskadedekninga i den ordinære husforsikringa. Nokre selskap og kollektive ordningar tilbyr likevel dette som ein del av husforsikringa. Det er derfor lurt å undersøkja om sopp- og ròteskadar er dekte inn eller om det krev ei tilleggsforsikring såframt du ønskjer å vera sikra også mot denne typen skadar på huset. Spesielt på nyare hus bør du vurdera utvida dekning. Sopp- og ròteskadar kan fort bli ein kostbar affære. Forsikringa dekkjer reparasjonsutgifter i tilknyting til slike skadar. Fritidsbolig Ein fritidsbolig- eller hytteforsikring gir i hovudsak same dekning som hus- og innbuforsikring. Det gjeld kort sagt: Skadar ved brann, vasskadar og liknande Innbrudd Naturskade Rettshjelp Er hytta fullverdiforsikra, vil du få utbetalt kostnadene ved å setja opp hytta igjen med same standard som før skaden. Skadar på innbuet blir også dekte, men dette avgrensar seg til beløpet du fastsette ved inngåing av forsikringsavtalen. Når det gjeld verdianslaget for hytteinnbu, er det viktig å vurdera om det blant innbuet er gjenstandar som bør forsikrast spesielt på grunn av sin verdi. Hugs at fritidsbustaden vil stå øyde store delar av året. Også på hytteforsikringa kan du få rabatt viss det blir installert ulike typar tryggingsutstyr som reduserer faren for vasskadar og innbrot, t.d. innbrotsalarm.