Hvor oppdatert er Finansportalens bankpriser?

Hver dag er Finansportalen oppdatert med låne- og innskuddsrentene som gjelder for nye kunder i bankene – men ikke nødvendigvis for de eksisterende.

Av: Elisabeth Realfsen, redaktør Finansportalen

PRISINFORMASJON BANKTJENESTER

Finansportalens renter ved innskudd og lån er de som gjelder for hver enkelt banks nye kunder. Dermed vil det i blant hende at prislistene våre blir riktige for nye, men misvisende for eksisterende kunder i bankene.

Dette virker sikkert merkelig for mange, og krever en nærmere forklaring. Her er den:

Spørsmålet om hvilke bankrenter Finansportalen kan og skal publisere berøres i aller høyeste grad av følgende bestemmelser i Finansavtaleloven – lovdata.no om endringer av renten på lån og innskudd med flytende rente (i motsetning til fastrentelån og -innskudd):

Om lån

§ 50. Varsel om endring m.v.

(3) Når låntakeren er forbruker, kan endring av vilkårene etter § 49 annet ledd (endringer til skade for forbruker – red. anm.) settes i verk tidligst seks uker etter (vår uthevning – red.) at institusjonen har sendt skriftlig varsel til forbrukeren om endringen. Kortere frist kan benyttes når renteendring skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for institusjonenes innlån.

Om innskudd:

§ 18 Endring av rammeavtalen

(1) Endring av vilkårene i kontoavtalen til kontohaverens skade kan tidligst settes i verk to måneder etter (vår uthevn – red) at institusjonen har sendt skriftlig varsel til kontohaveren om endringen.

Uoversiktlig etter renteendringer

Når det skjer renteendringer, for eksempel etter rentebeslutninger fra Norges Bank, skaper det til dels stor uoversiktlighet i markedet. Dette gjør det vanskelig å sammenlikne rentebetingelser på bankområdet i noen uker:

Nye kunder blir grovt sett tilbudt de nye prisene svært fort etter bankens beslutning om renteendringer.

For bankenes eksisterende kunder gjelder imidlertid varslingsplikten, slik at de nye prisene trer i kraft først noen uker etter bankens rentebeslutning, og skriftlig varsel om ny rentesats er sendt kunden.

Denne “forskjellsbehandlingen” av nye og eksisterende kunder gjøres av mange – men slett ikke alle banker. Enkelte velger å tilby like priser til alle, noe som betyr at nye kunder betaler “gammel” pris helt fram til datoen da nye rentebetingelser trer i kraft for alle kunder – altså noen uker etter at renteendringsvarselet fra banken er sendt.

Vi kjenner også til at enkelte banker sender ut varslingsbrev om mulige renteendringer seks uker i forkant av sentralbankens rentemøter, slik at endringer i rentebetingelsene kan iverksettes samtidig for alle kunder umiddelbart etter rentemøtene.

Alt dette betyr – for mange bankers vedkommende, men slett ikke alle – at:

  • Ved mindre renteøkninger kan rentene i en seks-ukers periode være høyere for nye lånekunder enn for eksisterende kunder i samme bank
  • Ved mindre rentenedsettelser kan rentene i en kortere periode være lavere for nye lånekunder enn for eksisterende kunder i samme bank Det er ingen 6-ukers varslingsplikt ved rentereduksjoner på utlån. Bankene bruker likevel ofte litt tid til å gjennomføre en rentenedsettelse – blant annet er det lovfestet at de skal lage nye nedbetalingsplaner som skal vedlegges varselet.
  • Ved rentenedsettelser kan rentene i en to-måneders periode være lavere for nye innskuddskunder enn for eksisterende kunder i samme bank
  • Ved renteoppgang kan rentene på innskuddskonti settes opp umiddelbart – § 19 gjelder nemlig bare ved renteendringer til skade for kontohaver.

Dette skaper utfordringer i utformingen av en forbrukerrettet portal, hvor blant annet definisjoner av priser skal være éntydige og konsistente, og mest mulig sammenliknbare for forbrukerne.

Ettersom Finansportalen skal bistå brukerne ved å presentere alternative tilbydere i finansmarkedet, er det naturlig at vi presenterer priser som gjelder ved flytting av tjenester. Vi har derfor bestemt at rentebetingelsene som skal legges inn hos oss skal være de som er trådt i kraft overfor nye kunder.

Vi har holdt fast ved prinsippet om å vise kun én pris, og én ikrafttredelsesdato, og dermed prinsippet om kun å vise dagens priser, ikke tilbud frem i tid. Dette har vi valgt fordi insentivene i et rentebarometer vil medvirke til at aktørene markedsfører seg med de mest konkurransedyktige prisene (lavest mulig lånerente, høyest mulig sparerente).

Ved å arbeide ut fra en forutsetning om at det kun finnes én ikrafttredelsesdato, vil Finansportalen bidra til at de mest konkurransedyktige prisene trer i kraft raskest mulig for flest mulig kunder.

Ettersom Finansportalen har som mål å øke mobiliteten blant forbrukerne i finansmarkedet, er det naturlig at vi i hovedsak presenterer priser som gjelder ved flytting, altså priser som er trådt i kraft overfor nye kunder.

Oppdatert kl 00:01 hver dag

Bankene har forpliktet seg til å oppdatere sine priser fra første dag de tilbys til forbruker. Dette betyr at publikum fra oss får opplyst hvilke priser som gjelder for nye kunder fra og med kl 00:01 den dagen de trer i kraft.

Kategori: ,
Publisert: 4. January 2008 - sist oppdatert: 15. December 2023
Visninger: 10241