Artikler

Veiledende standard vilkår om forsikringsskjønn

Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsavtalen gjelder følgende bestemmelser: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Lov om domstolene §§ 106 og 108 gjelder for skjønnsmenn så langt det passer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene parten skriftlig underrettet den andre om sitt valg av skjønnsmann, plikter denne innen tre uker etter han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om sitt valg av skjønnsmann. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på partens vegne av tingretten i den rettskrets der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsetting og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmennenes verdsettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Der forsikringsselskapet krever skjønn og sikrede er forbruker skal forsikringsselskapet tilby å dekke alle kostnadene ved skjønnet. Med forbruker menes en fysisk person når forsikringsavtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter.