Sjekkliste for aksjesparekonto

Skal du opprette aksjesparekonto for dine fond for å spare skatt? I så fall hos hvilken leverandør?

Aksjesparekonto (ASK) er en ordning for deg som ønsker å investere i aksjefond og enkeltaksjer. Du kan nyte godt av utsatt gevinstbeskatning ved å opprette ASK. Du gjør i alle fall ingenting feil ved å opprette ASK.

Sjekkliste ved valg av aksjesparekonto

1)  Sjekk først din egen bank eller fondsformidleren du er kunde hos. Tilbyr den rimelige globale indeksfond? Se vår oversikt over indeksfond. Dersom ikke, velg en annen tilbyder. Globale indeksfond bør nemlig utgjøre grunnmuren i aksjefondsplasseringen, viser forskning.

2)  Sjekk gebyrene knyttet til ASK-kontoen. Ingen tilbydere belaster egne gebyrer for selve ASKen, men årlig forvaltningsgebyr for fondene må du naturligvis betale. Sammenlikning av forvaltningsgebyrer for fondene og eventuelle plattformavgifter blir derfor avgjørende. Se vår oversikt over aksjefond.

Enkelte selskaper har flyttegebyrer. Faste årlige gebyr for å ha enkeltaksjer stående på kontoen har de fleste, men ikke for lave beløp, typisk under 100.000 kroner. Gebyrene for enkeltaksjer er høyest for utenlandske aksjer (innenfor EU/EØS). Alle banker og øvrige fondsformidlere skal ha en komplett prisliste på sine nettsider.

3)  Opprett ASK-konto i banken eller fondsformidleren med digital id (kodebrikke, bankID på mobil, etc)

4)  Overfør fondene dine til ASK-kontoen. Det gjør du gjennom å fylle ut en overføringsfullmakt på nettsiden til tilbyderen hvor du har opprettet ASK-konto.

5)  Sjekk om fondene dine bør byttes ut. Benytt Finansportalens fondsoversikt. Omfattende fondsanalyser fra blant annet Forbrukerrådet indikerer at alle andre aksjefond enn norske bør være indeksfond (globale, Europa, etc). Norske aktive aksjefond kan derimot vise til historisk meravkastning og kan være et godt valg. Men også for aktive fond er prisen viktig, dvs det årlige forvaltningsgebyret. Forbrukerrådets to rapporter viser at høye forvaltningsgebyr kan forventes å spise unødvendig av avkastning. Du finner hele hovedrapporten her. Forbrukerrådets oppfølgingsrapport som gikk ytterligere i dybden, finner du her.

Hva er aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er ikke et eget investeringsprodukt, men snarere en skatteteknisk konstruksjon som gjør det mulig for deg å kjøpe og selge aksjefond og aksjer uten å skatte av gevinsten hver gang du selger og kjøper. I stedet utsettes skatten på gevinsten til den dagen du tar den ut av kontoen.

 • Oppretter du en aksjesparekonto og skyter inn penger, kan du kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatt av gevinst og utbytte, så lenge du ikke tar ut gevinsten/utbytte av kontoen.  Dermed oppnår du rentes rente-effekt av utsatt skatt.
 • Ditt opprinnelige kontantinnskudd på aksjesparekontoen og inngangsverdien på overførte verdipapirer, kan du ta ut når som helst uten å betale skatt. Du betaler bare skatt av eventuell gevinst som tas ut av aksjesparekontoen.
 • Penger du skyter inn i en aksjesparekonto kan du investere i aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis. Øvrige fond er utelukket fra ordningen. Noen typer verdipapirer er ikke inkludert i ordningen, blant annet aksjer notert utenfor EU/EØS, og andre typer fond (som kombinasjonsfond, obligasjonsfond). Merk at kombinasjonsfond med minst 80 prosent aksjer, regnes som aksjefond og er derfor med i ASK.
 • Aksjefond eller aksjer du i dag eier utenfor ASK, kan ikke oppnå skattefordel i ASK. De må selges utenfor ASK og gevinst er skattepliktig i salgsåret.
 • Du kan opprette aksjesparekonto hos en eller flere leverandører. Utvalget av fond varierer.
 • Du kan også flytte en aksjesparekonto fra en leverandør til en annen, uten at det utløser skatt. Det er også mulig å flytte aksjefond og aksjer mellom egne aksjesparekonti. Du kan ikke flytte midler fra fondskonto til aksjesparekonto uten skattemessig realisasjon.
 • Du kan ha flere aksjesparekonti hos samme leverandør. Det kan være fornuftig dersom deler av midlene planlegges å overføres som arv.
 • Aksjesparekontoen kan overføres som arv uten å utløse skatt. Den utsatte skatten videreføres. Hele kontoen må overføres i sin helhet.
 • Aksjesparekonto kan deles ved arv. Det er også mulig å dele aksjesparekonten ved skilsmisse, eller man kan dele ASK-en inn i flere ASK-er til seg selv. Da kan man for eksempel gi bort en og en aksjesparekonto i gave.
 • Å splitte en aksjesparekonto er kun mulig ved dødsbo, skilsmisse eller når man deler den opp til seg selv.
 • Det er ingen minstebeløp for innskudd på ASK.
 • Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
 • Enkelte av leverandørene du flytter fra krever et flyttegebyr, og at du har penger på kontoen for å dekke inn dette gebyret.

Les mer om skattereglene for ASK hos Skatteetaten.

Dette bør du også tenke på:

Når du selger og kjøper verdipapirer innenfor ordningen, eller gjør nye innskudd på aksjesparekontoen, vil det i kortere perioder kunne stå kontanter på kontoen. Kontanter kan altså inngå på aksjesparekontoen, men bankkontoen knyttet til din ASK kan ikke være rentebærende.

Publisert: 29. August 2017 - sist oppdatert: 12. December 2023
Visninger: 35530