Legitimasjonskrav ved nytt kundeforhold i bank

Banker og finansinstitusjoner er pålagt ved lov å foreta kundekontroll.

Opphavsrett: Microsoft Office Online Ved etablering av nytt kundeforhold vil den nye banken kreve at du legitimerer deg. Det gjelder også ved utstedelse av bankkort med bilde og nettbank med BankID

Hvitvaskingsloven

Myndighetene har fastsatt minstekravene til hva banken skal kreve av dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av en konto og annet kundeforhold i hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter, med veiledning gitt av Finanstilsynet i rundskriv nr. 24/2016.

Banknæringen har på sin side fastsatt lignende kontrollregler. Det er krav om pass ved utstedelse av bankenes egne banklegitimasjoner, enten bankkort med bilde eller BankID.

Hvitvaskingsloven med forskrifter stiller absolutte krav til identitets- og legitimasjonskontroll når et kundeforhold skal etableres i en bank.  Loven er bygget på internasjonale regler (EUs hvitvaskingsdirektiv og The Financial Action Task Force (FATF)), og er basert på at banken eller finansinstitusjonen skal ”kjenne sin kunde”.

Banker skal ved opprettelse av konto foreta nøye kundekontroll, blant annet kreve gyldig legitimasjon av kunden, som normalt må møte opp personlig i banken. Hvitvaskingsforskriften stiller opp detaljerte krav til innhold og utforming av ”gyldig legitimasjon” for fysiske personer.

Ved mangelfull legitimasjon eller tvil om kundens identitet skal banken nekte å etablere kundeforholdet.

Hvitvaskingsloven åpner for at kundeforhold også kan etableres ved bruk av elektronisk legitimasjon.

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon for fysiske personer er etter Finanstilsynets oppfatning: 

  • Pass (ikke nødpass) 
  • Førerkort 
  • Bankkort med bilde 
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4) 
  • Norsk utlendingspass (blått pass) 
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
  • bank ID

Registreringsbevis

Politiet utsteder såkalt registreringsbevis for asylsøkere. Asylsøkere og deres nære familiemedlemmer skal snarest mulig etter ankomst til Norge utstyres med registreringsbevis for asylsøker.

Registreringsbeviset baserer seg på søkers egne opplysninger (ikke-dokumenterbare opplysninger). Det fremgår uttrykkelig av utlendingsforskriften at registreringsbeviset ikke er å anse som dokumentasjon på at de angitte personopplysninger er korrekte.

Registreringsbeviset gis gyldighet for et bestemt tidsrom av inntil seks måneders varighet, og inndras når utlendingen får utstedt reisebevis for flyktning eller utlendingspass, skal forlate Norge eller for øvrig får tilbake sitt hjemlands pass.

Finanstilsynet har i sitt hvitvaskingsrundskriv uttalt at et asylsøkerbevis som inneholder de opplysningselementer som fremgår av hvitvaskingsloven/-forskriften etter en konkret vurdering kan benyttes som gyldig legitimasjon for å etablere kundeforhold som omfatter grunnleggende banktjenester. I grunnleggende banktjenester inngår ikke bankenes legitimasjonsprodukter BankID og Bankkort med bilde. Registreringsbeviset hadde før høsten 2009 ikke underskriftsfelt, og oppfylte derfor ikke de lovbestemte kravene til legitimasjon for å opprette et kundeforhold i banken.

Kilde: Finans Norge

Kategori: ,
Publisert: 11. November 2015 - sist oppdatert: 9. May 2018
Visninger: 11471