Verdt å vite om inkasso og betalingsanmerkninger

Hvis du ikke betaler dine forpliktelser vil kreditor kunne benytte seg av et inkassobyrå for å drive inn pengekravet han har mot deg, eller drive inn kravet selv.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Ta tak i betalingsproblemer med en gang de oppstår. Leverandører, banker og finansieringsselskaper har som regel muligheten til å tilby deg betalingsordninger – hvis du kontakter dem tidlig.

Av: Finansportalen

30. november .2009

Hvis du ikke klarer å betale dine pengeforpliktelser, vil kreditorEn som har krav på en ytelse - som regel et pengebeløp - enten ved å ha lånt ut penger eller ved å ha levert en vare eller tjeneste.
Mer om Kreditor
i medhold av inkassoloven og inkassoforskriften kunne benytte seg av et inkassobyrå for å drive inn det pengekravet han har mot deg. Eventuelt kan kreditor drive inn kravet selv.

Dersom kravet mot deg går til inkasso, må du betale inkassosalær i tillegg til det opprinnelige kravet. Et inkassosalær er en slags erstatning du må betale for å dekke omkostningene kreditor eller inkassobyrået har hatt ved inndrivelsen.

Krav til kreditor eller inkassobyrå ved inndrivelse av krav

Det er imidlertid en rekke regler kreditor eller inkassobyrået må følge ved inndrivelse av et krav, og hvis disse reglene ikke følges, vil din plikt til å betale slik erstatning helt eller delvis bortfalle.

Det er viktig å merke seg at det er omkostningene ved selve inndrivelsen du i så fall slipper å betale, ikke selve kravet kreditor har mot deg. Den du skylder penger kan selv stå for å drive inn inkassoen, eller han kan sette dette bort til et inkassobyrå.

Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper. Dersom du mener at inkassator har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til Inkassoklagenemnda. Forbrukerrådet gir deg råd og hjelp til utforming av klage Inkasso – Forbrukerportalen.

Før inkasso kan settes i gang

Før et inkassobyrå kan sette i verk inkassotiltak, skal du etter kravets forfall ha fått skriftlig varsel fra enten inkassobyrået eller fra kreditor om at inkasso vil bli satt i verk, og du skal ha fått en betalingsfrist på minst 14 dager som har løpt ut uten at du har klart å betale beløpet.

Kan du ikke betale, eller er uenig i kravet, bør du ta kontakt med byrået eller kreditor så fort som mulig. Mener du enten at kravet er for høyt eller at du ikke skylder noen penger i det hele tatt, og disse innsigelsene ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso, og saken blir oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Betalingsoppfordring

Når et krav er mottatt til inkasso og den ovennevnte fristen på minst 14 dager er løpt ut, vil du få tilsendt en skriftlig betalingsoppfordring om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. Dersom du ikke har kommet med dine innsigelser mot kravet på et tidligere tidspunkt er dette siste frist før rettslig inndriving av kravet vil bli igangsatt.

Betalingsoppfordringen skal oppfylle følgende krav:

 • være skriftlig og på papir
 • opplyse at du må betale eller komme med innsigelser innen 14 dager, hvis du er uenig i kravet
 • stå navnet på den du skylder penger
 • komme frem hva kravet gjelder
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse om forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra
 • være en betalingsfrist på minimum 14 dager
 • opplyse at hvis du ikke betaler, kan det føre til ytterligere kostnader og rettslig inndrivning av kravet
 • opplyse om retten til å kreve nemndsbehandling

Rettslig inndriving

Dersom du ikke har klart å betale kravet innen fristen på minst 14 dager som er satt i betalingsoppfordringen, og kravet ditt ikke er omtvistet, vil rettslig inndriving bli satt i verk. Inkassobyrået eller kreditor må sette i gang en rettslig inndriving i løpet av seks måneder etter at betalingsoppfordringen er sendt, ellers må ny betalingsoppfordring sendes til deg.

Å prøve å lure seg unna straffer seg

De varslingsrutinene som er beskrevet over kan fravikes dersom inkassobyrået merker at du prøver å unndra deg betalingen, og det derfor er fare for at dekningsmulighetene ellers helt eller delvis vil bli forspilt. Det sier seg selv at dette ikke er noen god løsning for deg som kunde, og du bør heller sørge for å “spille med åpne kort” overfor inkassobyrået eller kreditor.

Dine kostnader ved inkasso

Hvis kravet mot deg er omtvistet og må drives inn ved hjelp av rettsapparatet vil rettergangslovgivningens regler om saksomkostninger som får anvendelse.

Blir kravet derimot drevet inn utenfor rettsapparatet plikter du å erstatte de nødvendige kostnader kreditor har hatt. Hvordan kostnadene fastsettes følger av inkassoforskriften. Omkostningene blir i utgangspunktet regulert av inkassosatsen og størrelsen på kravet. Inkassosatsen blir fastsatt årlig av regjeringen på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Fra 01.01.16 er den på kr 670,-.

Hvis kreditor krever inn beløpet selv

For skriftlig purring og inkassovarsel , som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan kreditor kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen.

For betalingsoppfordring som kreditor selv har sendt etter at du har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i purring eller inkassovarsel, kan kreditor kreve et beløp lik tre tideler av inkassosatsen.

I tilknytning til samme pengekrav kan kreditor bare kreve gebyrmessig erstatning enten for to purringer og en etterfølgende betalingsoppfordring eller for en purring, et etterfølgende inkassovarsel og en etterfølgende betalingsoppfordring.

Hvis beløpet blir krevet inn av et inkassobyrå

Når kreditor benytter seg av et inkassobyrå eller en advokat for å kreve inn det utestående beløpet, blir erstatningsutregningen annerledes. Det er størrelsen på kravet som i stor grad avgjør hvor stort beløp du kan kreves for. Trykk her for å se inkassosatsene.

Dersom kravet stammer fra virksomhet som ikke er merverdiavgiftspliktig, skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatsene legges til et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift.

 • Dersom du har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring med mer enn 14 dager, er det de maksimale beløpssatser, satsene for tyngre krav, som legges til grunn ved utregningen av erstatningsbeløpet.
 • Maksimalsatsene i tabellen forhøyes med 1,5 ganger inkassosatsen hvis du inngår en avtale om at beløpet skal betales tilbake i mer enn fire avdrag. (Dette gjelder likevel ikke dersom du bringer saken inn for forliksråd, tingrett eller namsmyndighet).
 • Dersom kreditor har et høyere krav mot deg enn hva han får dekket etter reglene som er omtalt her, kan han i visse tilfeller kreve erstatning for de faktiske utgiftene han har hatt.

Å ikke betale regningene dine blir dyrt

I tillegg til erstatningen du må betale til kreditor for inndrivelse av kravet, må du, dersom du ikke betaler regningene dine, også betale forsinkelsesrente. Per 1. Januar 2016 er forsinkelsesrenten på 8,75 %. Hvis lånet ditt har en høyere rente enn dette, noe som er vanlig for forbrukslån, vil denne høyere renten bli lagt til grunn for kreditors krav.

Når får jeg betalingsanmerkning?

Hvis du ikke betaler gjelden din, vil en av de største konsekvensene av dette være at du får betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkningene blir registrert hos kredittopplysningsbyråer, og for eksempel banker ønsker i de fleste tilfeller ikke å gi deg lån dersom du har betalingsanmerkninger.

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.

I de fleste tilfeller stammer en betalingsanmerking fra en utestående inkassosak. For at opplysninger om deg skal kunne registreres hos et kredittopplysningsbyrå må det ha blitt tatt rettslige skritt for å inndrive kravet. I de fleste tilfeller betyr dette at inkassobyrået har sendt forliksklage til forliksrådet. Etter at inkassobyrået har tatt slike rettslige skritt, må det ha gått mist en måned før en eventuell anmerkning kan registreres.

Selv om de fleste betalingsanmerkninger stammer fra inkassosaker, kan det også være andre hendelser som ligger bak en betalingsanmerkning. Dette kan for eksempel være registrert personlig konkurs, gjeldsordning eller at du som forbruker selv har bedt om å bli sperret for kreditt. Sistenevnte er et effektivt virkemiddel for personer som har blitt eller er redd for å bli utsatt for ID-misbruk. Kredittopplysningsbyråene er pliktig til å sperre deg for kreditt dersom du krever dette.

Når et kredittopplysningsbyrå mottar melding om betalingsanmerking fra et inkassobyrå er de pålagt å varsle deg om at de har mottatt anmerkingen. Du har så 14 dagers frist på deg til å protestere på anmerkingen.

Anmerkningen skal slettes omgående når du har gjort opp for deg

Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel uansett slettes etter fire år. Når fire år er gått må inkassobyrået eventuelt igangsette nye rettslige skritt dersom det skal registreres ny betalingsanmerking.

Gjeldsordning er ingen lettvint løsning

Gjeldsordning er opprettet for å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Reglene om gjeldsordning følger av gjeldsordningsloven, og denne loven legger forholdene til rette for at skyldnere kan søke om gjeldsforhandling og oppnå en gjeldsordning enten ved avtale med kreditorene sine (frivillig gjeldsordning) eller ved stadfestelse av tingretten (tvungen gjeldsordning).

For å kunne søke om gjeldsordning må du være varig ute av stand til å betale dine forpliktelser, og du må ha forsøkt å komme frem til gjeldsordninger med dine kreditorer på egen hånd. Varig ute av stand betyr blant annet at du ikke kan klare å nedbetale gjelden din i overskuelig fremtid. For å søke om gjeldsordning må i tillegg gjeldsordning ikke være åpenbart støtende. En gjeldsordning kan virke støtende dersom du nylig har latt være å betale gjelden din selv om det har vært mulig, eller at mye av gjelden din er ny.

Kommunen har plikt til så langt det er mulig å hjelpe deg med frivillig gjeldsordning, så ta kontakt med din kommune dersom du mener at gjeldsordning kan være en aktuell løsning for deg. Søknad om gjeldsordning fremsettes derimot til namsmannen der du bor. Hvis du har behov for det vil namsmannen hjelpe deg med å fylle ut et søknadsskjema. Namsmannen eller tingretten vil åpne gjeldsforhandlinger for deg hvis du fyller vilkårene for det. Siden gjeldsordning kun er ment å gjelde for personer som er i en meget vanskelig økonomisk situasjon, er det strenge vilkår som må være oppfylt.

Gjeldsforhandlingsperioden varer i fire måneder, og i denne perioden kan du ikke bruke penger uten at det er helt nødvendig. Du må også i samarbeid med namsmannen prøve å komme frem til en frivillig ordning med kreditorene dine. Dersom gjeldsforhandlingsperioden munner ut i enten frivillig eller tvungen gjeldsordning, vil det bli lagt strenge restriksjoner på ditt pengeforbruk. Gjeldsordningen varer normalt i fem år, men etter dette skal du som hovedregel være gjeldsfri.

Barne- og Likestillingsdepartementet har laget en veileder om gjeldsordningsloven, som gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din egen økonomi. Les mer om gjeldsordningsloven i Barne- og Likestillingsdepartementets veileder .

Andre ressurser

Kategori: ,
Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 14. December 2017
Visninger: 83480