Veien ut av betalingsproblemer

Uansett hva som er årsaken til at du har betalingsproblemer, vil tidlig kontakt med de du skylder penger gi et godt grunnlag for å få løst problemene så fort som mulig.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Ta kontakt med de du skylder penger så tidlig som mulig. Sammen kan dere komme frem til ordninger som kan løse betalingsproblemene.

Av: Finansportalen

Det kan være mange årsaker til at betalingsproblemer oppstår, men grunnen er sjelden at man ikke ønsker å gjøre opp for seg. Som oftest starter betalingsproblemer med at andre større og gjerne uforutsette ting skjer en i livet, for eksempel permittering, skilsmisse, arbeidsledighet, alvorlig sykdom, dødsfall og lignende.

Ta kontakt med dine kreditorer så tidlig som mulig

Ta kontakt med dem du skylder penger så snart du vet at du har problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å løse situasjonen. Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. Også andre leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Ignorerer du vinduskonvoluttene og lar være å gjøre noe, vil du oppleve at problemene raskt kan vokse seg større. For når regningene hoper seg opp, påløper også purregebyr, morarenter, og inkasso- og innkrevningsgebyr. Lån og kreditt med høy lånerente, som ikke blir betalt, vokser seg raskt større på grunn av renters rente- effekten. Kredittyter som har gitt deg lån med sikkerhet vil ved mislighold over tid kunne kreve sikkerheten utløst for inndekking av utestående gjeld.

Stram inn forbruket

Vær nøktern når du vurderer hva du ikke kan klare deg uten, og prioriter de helt nødvendige tingene. Du kan vurdere dine forbruksutgifter opp mot tilsvarende husholdning som din egen i standardbudsjett 2012 – SIFO for alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Standardbudsjettet er utviklet av SIFO (Statens institutt for forbruksforskning).

Veien ut av betalingsproblemer – steg for steg

Rådene er i seg selv enkle – det er det å etterleve og følge opp alle rådene over tid som er det vanskelige. Betalingsproblemer kan ta lang tid å løse og kreve tøffe innsparinger i ditt forbruk.

1. Allier deg med familie og venner for å holde motivasjonen oppe

Har problemene vokst deg over hodet, kan det være vanskelig å motivere seg for å ta tak i dem, selv om du vet at situasjonen ikke blir bedre av å bli ignorert. Fortell gjerne om snuoperasjonen du er i gang med til familie og gode venner, slik at de kan støtte deg i dine valg og hjelpe deg med motivasjonen på tunge dager.

2. Ta i mot all hjelp du kan få – alle med betalingsproblemer får gratis rådgivning fra økonomirådstelefonen til NAV

Ta kontakt med økonomirådstelefonen til NAV. Telefontjenesten er gratis og skal være en hjelp til selvhjelp. Det kan finnes muligheter til å komme seg ut av betalingsproblemene du ikke kjenner til og du burde ikke la noen muligheter være uprøvd når du har det vanskelig. Det kan også finnes offentlige støtteordninger du ikke kjenner til som du kvalifiserer for. Alle er tjent med at du kommer deg ut av din vanskelige situasjon og får løst den så tidlig som mulig – og aller helst før gjeldsproblemene medfører alvorlige konsekvenser for deg og din familie.

Ring økonomirådstelefonen til NAV

800GJELD er det samme som 800 45 353, det vil si at tastaturbokstavene G – J – E – L – D samsvarer med tallene 45353 på telefonen.
Ta kontakt med NAV Innkreving for å avtale nedbetaling  av kravet. Du kan bli bedt om å dokumentere inntekter og utgifter.

3. Skaff deg oversikt over din privatøkonomi og sett opp et budsjett

Ved hjelp av dine fakturaer, kvitteringer og kontoutskrifter kan du enkelt lage ditt eget budsjett ved å lage kolonner og rader som i et regneark. Bruk en kolonne for hver måned i året og sett inn forventede inntekter og utgifter i radene for den enkelte uke eller måned. Et budsjett hjelper deg med å holde oversikt over privatøkonomien din. Dette er spesielt viktig når du vurderer å påta deg de økonomiske forpliktelsene som et lån innebærer. Budsjettet kan også hjelpe deg til å kutte unødvendige utgifter og bli mer bevisst på egen pengebruk.

Ta vare på kvitteringer, ordrebekreftelser, fakturaer, kontoutskrifter og kredittkortfakturaer. Dette er din dokumentasjon hvis det oppstår en feil eller mangel ved varen du har kjøpt eller du blir belastet for et uriktig beløp. Kontroller alltid at beløpet fra kvittering stemmer med belastet beløp på kontoutskrift eller kredittkortfaktura. Les mer om sikker betaling med kort. Kontakt og informer kortutsteder hvis du har blitt belastet for et varekjøp eller uttak du ikke selv har gjort eller et for høyt beløp. Les mer om dine angre- og klagemuligheter.

4. Skaff deg oversikten over hva du skylder av regninger og hva du har i lån og kreditt

Gå gjennom alle regninger. Sorter dem etter leverandør og faktura-/purredato. Noter navn på leverandør, faktura-/purredato, forfallsdato og skyldig beløp i en samlet oversikt. Oversikten vil du bruke når du skal vurdere hva du må betale på kort og lengre sikt.

Lag en oversikt over alle lån, kontokreditter og kredittkort du har. Hva slags type lån har du – del dem inn etter om de dreier seg om; boliglån, salgspantlån, studielån til Statens Lånekasse, forbrukslån (lån uten sikkerhet), kontokreditter eller opptrukket kreditt på kredittkort. Makuler kredittkortene.

5. Vurder din levestandard og forbruksutgifter

Vi forbruker ofte langt mer enn vi trenger. Skaff deg oversikt over ditt forbruk ved hjelp av kvitteringer, regninger og egen hukommelse – eller hold dagbok over alle kjøp og utgiftsposter i en periode. Du kan vurdere dine forbruksutgifter opp mot tilsvarende husholdning som din egen i standardbudsjett 2012 for alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold av SIFO (Statens institutt for forbruksforskning).

6. Vurder om du har muligheten til å skaffe deg bedre betalt arbeid eller ekstra arbeid – og om det er noe av det du eier du kan selge.

Har du utdanning, erfaring eller andre talenter du tror kan utnyttes i arbeidsmarkedet, kan du vurdere å se deg om etter ny jobb eller også skaffe deg en ekstrainntekt for en kortere eller lengre periode. Prioriter de økte inntektene til nedbetaling av utestående gjeld.

Arranger garasjesalg eller legg ut de tingene du ikke lenger trenger på markedsplasser på internett og selg dem der.

7. Bruk Finansportalen til å skaffe deg bedre betingelser

Bruk Finansportalen.no til å finne ut om du kan skaffe deg bedre betingelser på de finansielle tjenestene du er avhengig av, bruker ofte eller mye av, for eksempel boliglån, bank- og kredittkort, forsikringer m.m. Sjekk om du er overforsikret.

8. Se på hvilke utestående krav du må betale ned først og prioriter for betaling

Vurder leverandørene og beløpene du skylder. Er det noen av leverandørene, som leverer varer og tjenester du er avhengig av for å opprettholde et minimum levestandard? I minimum levestandard inngår det du trenger eksempelvis bolig, lys og varme, mat, klær, transport o.l.. Disse utgiftene må prioriteres først for betaling. Når du har lagt en plan for hvordan du kan få betalt alle nødvendige utgifter, kan du gå videre til å vurdere tilbakebetalingen av den eldste og dyreste gjelden.

9. Sett deg inn i dine rettigheter ved låneopptak og kredittkjøp

Før du tar kontakt med dine kreditorer er det en fordel å sette seg inn i hvilke rettigheter du har. Les mer om dine angre- og klagemuligheter, dine rettigheter ved kredittkjøp , dine rettigheter ved låneopptak og verdt å vite om inkasso og betalingsanmerkninger.

10. Ta kontakt med dine kreditorer og inngå nedbetalingsavtaler

Ta kontakt med dem du skylder penger så snart du vet at du vil få problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å ta hånd om og løse din situasjon.

Be kreditor vurdere mulighet for ettergivelse av krav om påløpte renter og gebyr

I tillegg til å be kreditor om å ikke oversende kravet til inkassoselskap for innkrevning, bør du be kreditor om også vurdere å ettergi hele eller deler av krav om renter og gebyr mot at du dekker inn det opprinnelige kravet. Hvis du lykkes i dette skal du være veldig fornøyd.

Nedbetalingsavtaler, avdragsfrihet og betalingsutsettelse

Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. Også andre leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Statens Lånekasse – søk om betalingsutsettelse og rentefritak

Ved betalingsproblemer kan du søke om betalingsutsettelse for lån i Statens Lånekasse. Ved eksempelvis arbeidsledighet utover 3 måneder kan du søke om rentefritak. Dersom du blir varig ufør kan du søke om få gjeld varig ettergitt.

11. Kvitt deg med den dyreste gjelden

Alle regninger som har forfalt må du prioritere å bli kvitt først. På disse påløper morarenter (strafferenter) og gebyr. Sammen med boliglån, kommunale avgifter, offentlig skatter og avgifter, studielån i Statens Lånekasse etc. må regninger fra leverandører for ting du er avhengig av eksempelvis strøm, bolig, barnehageplass, månedskort til kollektiv transport osv. prioriteres for betaling først.

Usikret lån og kreditt, som forbrukslån, opptrukket kreditt på kredittkort og salgspantlån

Hvis du kan gjøre ekstraordinære nedbetalinger på lån, bør du kvitte deg med lån og kreditter med en høy rente, eksempelvis kredittkortgjeld, forbruks-, bil- eller boliglån.

12. Hvis du ikke klarer å få bukt med gjeldsproblemene på egen hånd – søk offentlig gjeldsording

Er du alvorlig rammet av gjeldsproblemer, kan du få gjeldsordning fra det offentlige, uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer til å få kontroll over din egen økonomi igjen. Gjeldsordning er ingen lettvint løsning, men en siste mulighet til å få orden og kontroll over egen økonomi når gjeldsproblemene har blitt uoverkommelige og du ikke lykkes i å løse betalingsproblemene på egenhånd. Les mer om gjeldsordningsloven hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kategori: ,
Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 33451